ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

 

300 

BAARLO KERK                                                             
Baarlo parochiekerk verwoest in 1944 


 


301 

KERK BAARLO IN 1498                                                                                                                                                                                                                                          
Op 2 april 1498 heeft het Kerspel Baarlo  “vier off vijff boenre” (ongeveer 4 ½ hectare grond verkocht aan de Karthuisers van Roermond die toen eigenaar waren van de boerderij Boekenderhof waar thans het paardenbedrijf Stal Hendrix is gevestigd. De opbrengst diende voor het financieren van de “aanmerkelijke last” die het Kerspel had aan de gebrekkige toestand van de toren van de kerk.
Van oudsher waren het onderhoud en de kosten van de toren ten laste van het Kerspel (gemeente) in verband met de openbare functie die de kerktoren had bij onraad en diende tot alarmering van de gemeenschap. Hieruit blijkt dus duidelijk dat in 1498  in Baarlo reeds een kerk was die een toren had.  Tevens blijkt uit dit stuk dat het Kerspel Baarlo in 1498 nog niet in het bezit was van eigen een schepenbank zegel. De tekst luidt als volgt:

Wir scepen en gemeijne haben ind Kerspellude des Kerspels en gericht van Baerle in den lande van Kessel gelegen doen kont allen lieden, alsoe wir bij consent ind orloff des hogeborn doorluchtigen fursten ind Heer onss genedigsten alreliefsten her Kaerle hertog van Gelre ind van Gulik and Greve van Zutphen ome onsen mercklicken last ons Kerspel heeft inde besonder van gebrecke  noit bouwens onser Kerspels Kircken aen der thoeren en anders met mack kan deren sementlick overen komens sijn, der gemeijnten onss Kerspels soo voele uijt te slaen, en te verkoupen, dair mit wir den vurgenn. last ind Komer scutten mogen, ind soe wir dan met overdraegen sijn eijn stuck gemeijnten gelegen vur der Carthuser hoeve van  Ruremunde in onsen kerspel   etc.etc
Het eindigt met:

Sonder arglist end des ter konden ind te getuige ind want wir scepen en gemeijnte nabern ind Kerspel lude vurss. selve geenen zegelen hebben soo hebben we gebeden die Eersaem aen onse lieve Joncker Sijbert van Montfort ind Vullinck van Kessel Hennex son, alse ingeseten hoeveliede des vurgenn. Kerspels dat sij ije zegelen vur ons ind onse nacomelingen aen desen brieff hangen willen, dat we Sijbert vrens ind Vullinck geerne gedaen hebben gegeven int jair onss Heer Dusent vierhondert acht en negentich des tweeden dachs in den Aprille des maents. 

Ral 14.D049 nr. 292
© H. Brueren  november 2006 

 
302
KERK BAARLO IN 1575

Onderstaand een document opgemaakt te Maaseik in 1575 betreffende de grote tiende van Baarlo welke aan de kerk behoorde. De houder van de grote tiende was verplicht een stier en een beer te houden. De opbrengst van de grote tiende diende voor het onderhoud van deze dieren alsmede voor het onderhoud van de kerk en de inventaris. In dit stuk krijgt men een beeld hoe de kerk van Baarlo er in die tijd ongeveer moet hebben uitgezien en waar de misgewaden en kerkzilver werden bewaard. Aan de gevel van de kerk was een zonnewijzer aangebracht, er was geen uurwerk. Op het oosten bevond zich een groot glasvenster en de klok had een zodanige grootte en gewicht, dat men het geluid kon horen tot de grenzen van het dorp.
Baarlo behoorde in die tijd tot het dekenaat Maaseik onder het Aartsdiaconaat Kempen in het Bisdom Luik.

Onderstaand het stuk alsmede een transcriptie waarin de tekst wordt weergegeven.

Allen ende yegelijk die desen teijgenwoordighen brieff sien, lesen oft hooren lesen zullen Gisbertus Mantels van den Raedt vant Christenheyt Deken tot Eijck, zij geduerighe welvaert inden heere ende tot  kennisse der waerheijt van dese naerbeschreven, zije kennelick dat ’t andere tijden, in onsen Raedt van Eijck deur ons en de onse medebroeders van den voorseijde Raedt, gehouden in de stadt Eijck naer oude gewoonte voor ons erschenen, die eersaeme ende discrete mannen Johan Monikijken momboir van de parochie kercke van de plaetse oft dorp Baerloe vant Artsdiaconaetschap van Kempen in de kerkcke van Luijck ende onder onsen voorseyden Raedt gelegen item Henrick Spee, Peeter Verbonge ende Joachim Verboecket  schepenen der heerlijcke justicie  vant voorseijde  dorp Baerloe zoo voor hun als hunne andere  mitparochiaenen niet present wesende inwoonders des voorseijde dorps van Baerloe, sich partije maeckende in name ende van wegen zoo van de voorseijde kercke als gemeijnte des voorseijde dorps, hebben verclaert, hoe datter meer weeren opcommende ende dagelich spruijtende gebreken in die parochiale kerkcke van Baerloe ende omtrent de zelve in verscheijde plaetsen  ende bouwinghen ende merckelijck inde onderhaldinghe vant schip, misboeck, sieraetselen, wulfsel, banclock, stier ende beer ende andere nootsaekelijckheden totten goddelijcken dienst sonder dewelcke oijck de Goddelijcke dienst eerlijck, reverentelijck, ende betaemelick niet ende soude connen geschieden, versueckende daerom deur ons, naer des voorseijde raedts maniere ende gewoonte, geordonneert verclaert ende gepubliceert te worden, ende hun bij geschrift gelevert te worden tot onderhalt van welcke gebreken ende reparatie ende alle andere gewoonlijcke lasten de groote thiende, diewelcke inde voor seijde parochie van Baerloe in ende binnen der selve limiten gelegen is ende jaerlich opcomt gehalden is. Daerom wij voornoemde deken naer voorgaende behoorlijcke ende rijpe deliberatie, daer bij oock gesien ende wel bemerckt de gewoonlickheden ende verclaeringen van onze voornoemde Raedt deur ons ende onse voorsaeten hier ende over diergelijcke hier vorens gepubliceert ende tot noch toe onverbrekelijck onderhalden ende wettelijck ingebrocht. Ende bemerckende t versueck vanden voornoemde momboir ende schepenen te wesen rechtveerdigh ende redelijck ende dat men niet en mach weijgheren aant ghene die  billicke saecken versoecken, hebben van onses officio weghen verclaert ende verclaeren bij dese de groote thiende van voornoemde kercke oft der zelver thiendtheffers gehalden ende verbonden te zijn tot onderhaldinghe  vant schip vande kerkcke in mueren glasvensters, dack ende iedere litmaeten ende gerequireerden bouw uijtgenomen nochtans t solarium oft heemelter ende aenhangsel t welck aent voorsegde schip is clevende, gelijck oock tot onderhaldt van een glasvenster inden choor naerden oisten, gelijck ook tot onderhaldinghe vande banclock die welcke moet wesen van alsulcke gewichte dat se deur t ganstse thiendevelt ende parochie slaende gehoort kan worden ende tot alle toebehoorten vande clock ende om die te luijden nootsaeckelijkheijden mittet holterwerck. Soo oijck totte kelick ende  andere sieraetselen die verheijscht worden tottet doen vande misse, te weten totte casulo, albe ende andere daertoe noodigh. Ende is gehalden tot twee casulen ende alben, namentlijck feestelicke ende dagelichsche ende andere dingen die daer toe verheijscht worden gelijk oijck tot een goet misboeck naert ordinaris vande treffelijcke Luijckse kercke mit musijcke oft gesanck in zoo verre t missaele oft misboeck niet genoteert ende waere tottet graduale naert ordinaris vande voorsegde kercke van Luijck wel genoteert, oijck tottet matutimale oft goede brevieren oijck naert ordinaris der voornoemde treffelijcke Luijckse kerke genoteert, het welcke indien is inhoudende de psalter mit zijne andere gerequireerde tot een ander gelijcke goet psalter ende zoe verre t zelve den psalter niet in en haldt  tot twee goede psalteria mit andere zaecken daer toe versocht wel genoteert. Soo oijck tot een kast om de ciraetselen,  boecken ende andere dinghen te bewaeren. Oijck tot onderhaldinghe  vande d’weelen ende handtweelen ten minsten twee voor den priester die de misse doen zal, als oijck tot onderhaldinghe vanden stier ende beer in welcker getuijgenis hebben wij desen tegenwoordighen brieff doen maecken ende deur onsen onderschreven notarium doen onderschrijven ende mit onsen zegel de welcke wij in sulcke ende gelijcke saecken zijn gebruicken doen bevestigen. Gegeven tot Luijck inden jaere van de gebeurte ons heeren duijsent vijff hondert vijffentzeventigh den elfsten dach vanden maendt April. Was onderteeckent Henrcius Beijs uuijt ehpres bevel vanden weerdighen heere mijnheer den deken voornoemd sht. Ende onder was uijthangende eenen zegel van groenen wassche aen dobbele parguemente steerte Onderstont Gecollationeert tegen zeckere originele latijnschen brieff op parguement geschreven en is dit translaet daer mede bevonden t’ accorderen in substantie.
Bij mij geteeckent N. Maen 

RAL 14.D049  nr. 398 
© H. Brueren  november 2006 

 
303
AANKOOP GRAFKELDER ONDER DE KERK DOOR familie van ERP  in 1891 

Door de familie  van Erp werd in 1891 de grafkelder onder de kerk in Baarlo aangekocht voor fl. 1000,- tevens werd fl. 300,- geschonken voor de toren.
Deze grafkelder is nog steeds in gebruik. 

RAL 16.0514 fam van Erp 
© H. Brueren  november 2006 
 
304

KOSTER TE BAARLO IN 1657

Dit stuk betreft de betaling van de koster te Baarlo, deze werd normaal door de schepenen betaald, zij waren nalatig en hij moest zijn beklag doen bij de vicaris generaal van het Bisdom Roermond. 

Aen den seer eerwerdighen heer Vicaris Generael dieses Bisdombs Ruremundt etc. 
Geeft seer oijtmoedelick te kinnen H. Henderick Haeffmans, hoe dat in den jare 1653 den 26 decembris, hebben die schepenen ende gesworen van Barle int  Ampt van Kessel mijt heem suppliant, mijt wil ende consent van sijne Hochwerde Salighel onsen Bischop overkommen van seekere  diensten, dij hij suppliant, aen dij gemeijnte soo in dij kerck als schole doen ende …sentieven soude ende dat sij heem daerover des jaers betalen souden die summe van 2 hondert gulden Venlosche Weringhe ende offt nu soe weel is dat hij suppliant sijne diensten  nae behoeven doende is, dat niemant orsaeke kan hebben, daer over te klaghen, soo ist ghelijcke wel soo, dat dij voerschreve Schepen ende Gesworen ijn foute verblijven van heem suppliant naer behoeven te contenteren voor sulckx dat hij desen thalven ten achteren is dij summe van eijn hondert sestich gulden, oorsacke waerom hij voorschreven suppliant vernoetsaeckt wordt sijne toevlucht te nemen aen Uw seer Eerwaarde heer oijtmoedelick biddende dat dij sulckx als voorstender der Gheijstelickheidt believen wil hier ijn te versien ende doen  versien nae behoren. 
Cum operarius dignus sit sua meviede. Dit doende etc. 
Op die marge stondt geappostilleert 
Sije gecommuniceert aen de Schepenen ende Geswoorens van Baerloo, om het versoeck hierinne gedaen naer te commen. Nisi ca?usa waeraff sij ons sullen hebben te verstendigen binnen acht dagen naer cusinuae datum tot Ruremunde den 22en November 1657 
Onderstondt der ordonnaris van het Vicariums Generael ende was ondertekent Henr. Diesta 

Bron: RALM Bischoppelijk Archief nr. 104  

© H. Brueren   november 2006

 

305

Proclumandum 

In vroeger jaren werden iedere Zondag vanaf de preekstoel voor de komende week zowel de kerkberichten als ook berichten voorgelezen inzake het sociale leven in de Parochie.  Onderstaand een gedeelte van deze berichten over ongeveer een kleine twee jaar. 

Kerkelijke diensten in de parochiekerk van de  H. Petrus te Baarlo, vanaf 14 sept. 1930 tot en met 16 juli 1932 

A.M.D.G. Dom XIV p. Pent. (14 september 1930) 

Heden wordt gevierd het feest der Kruisverheffing. De 2 e collecte zal vandaag bestemd zijn voor het Patronaat. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie – de 2 e - voor de afgestorvenen der familie Niessen. Heden geen catechismus. Deze middag om 3 uur lof met Rozenhoedje. De vergadering der 3 e orde zal gehouden worden op a.s. Zondag. 

Maandag 7 uur. H. Mis voor de wed. Mertens-Smits- om 8 uur zing. H. Mis voor de afgestorven leden van het Ziekenfonds. 

Dinsdag om 7 uur  zingt jgt voor Joseph Görtz – om 8 uur huwelijksmis voor peter de Wit en Odilia Verlinden. 

Woensdag 7 uur zing. H. Mis voor vrouw Geraedts-Peeters. Om 8 uur zing. Jgt voor Wilhelmina Poels en Antoon van de Pasch. 

Donderdag 7 uur zing. H. Mis voor Willem Schürmans, echtgenote en zoon – om 8 uur zing. Jgt. Voor Leonard Berden en Mechtildis Janssen. 

Vrijdag 7 uur. Gez. Gest. Zing. H. Mis voor Franciscius d’Haemer en Johanna Hoefnagels. Om 8 uur Schuttendienst. 

Zaterdag. 7 uur H. Mis ter eere van OLV van Altijd durende Bijstand uit dankbaarheid. Om 8 uur zing. Jgt. Voor Elisabeth Franssen en Peter Bouten. 

Deze week zijn Woensdag,  Vrijdag en Zaterdag de quatertemperdagen-  geboden- vasten en onthoudingsdagen –  verboden vleesch, vleeschsoep, vleeschnat en alle vleeschspijzen te eten. A.S. Maandag zal er in het Patronaat door een gunstig bekend goochelaar een voorstelling gegeven worden in den namiddag  om half 4 voor de kinderen – en  s' avonds om half 8 voor de grooten, waarbij dan tevens de, gymnastiekclub van het patronaat zal optreden. Er wordt een aandachten gebed verzocht voor Petronella Mertens-Smits, alhier overleden en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. Gebed voor priesterroepingen. 

 

Dom XV p. Pent (21 Sept 1930) 

Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor de Missies. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor Matthieu Stammen, de 2 e voor de parochie, de hoogmis voor den Edelmogenden Heer Gregorius Vaessen, vanweg de eiervereniging “Volharding” van Baarlo. Na de hoogmis catechismus. Dezen middag om 3 uur lof met rozenhoedje – daarna vergadering der 3 e Orde. 

Maandag  om 6 uur plechtige hoogmis met uitstelling (salus populi) voor de vruchten der aarde, het afweren van gevaar bij onweer en andere tijdelijke noodwendigheden. Om 8 uur H Mis voor de  Wed. Mertens-Smits. Dinsdag 7 uur gest. Zing H. Mis voor Franciscus  d’Haemer en Johanna Hoefnagels. Om 8 uur zing. Jgt voor Wiel Peeters. Woensdag om 7 uur geen  H. Mis. Om 8 uur zing. H. Mis voor Gijsbert Ottenheim en Hendrina van der Zander en Peter Kessels en Helena Linssen. 

Donderdag 7 uur H. Mis voor Louis Gerritsen. Om 8 uur zing. H. Mis met uitstelling (sacramentsmis) voor Willem Schürmans, echtgenoote en zoon. 

Vrijdag 7 uur zing. Jgt voor Gertrudis Hillen  en Johannes Jeurissen. Om 8 uur zing. H. Mis voor Willem Trienekens en pastoor Trienekens. 

Zaterdag 7 uur H. Mis voor vrouw Jeuken. Om 8 uur gest. Zing. Jgt. met vigilie voor Petronella Peters en overleden kinderen. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor Petronella Mertens-Smits, alhier overleden en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom XVI p. Pent. (28 Sept 1930) 

Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor het patronaat. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie. De Hoogmis voor de Edelmogenden Heer Trienekens uit Venlo vanwege de Landbouwbond van Baarlo. Na de hoogmis cathechismus. Dezen namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje- daarna “Nummers”. A.s. Zondag op 5 oct zal de  H. Mis om 8 uur worden opgedragen voor den Z.E. Heer Pastoor Bartels, vanwege de R.K. Werkliedenbond. De leden worden verzocht deze H. Mis bij te wonen en onder deze H. Mis tot de H. Tafel te naderen. A.s. Zondag op de solemniters van het feest van O.L. Vr. van den H. Rozenkrans, kan in onze Kerk den aflaat toties-quoties verdiend worden, dezelfde als de Portiuncola aflaat. Zij die gebiecht  en gecommuniceerd hebben, kunnen zoo dikwijls een vollen aflaat verdienen als zij telkens opnieuw in de Kerk komen bidden volgens de intentie van Z.H. den Paus. Deze aflaten zijn ook toepasselijk op de zielen in het vagevuur. Met het verdienen van dezen aflaat kan reeds begonnen worden vanaf Zaterdag namiddag 12 uur tot Zondagavond, zolang de Kerk open is. Evenals in vorige jaren zal gedurende de Octobermaand dagelijks het Rozenhoedje gebeden worden met de litanie van O.L. Vrouw van het gebed tot den H. Joseph. 

Dit zal geschieden in de week onder de H. Mis van 8 uur en s’ Zondags onder het lof. Op verlangen van Z.D.H.  den Bisschop moeten wij bekend maken, dat in de maanden October en November de jaarlijksche inzameling van geld zal gehouden worden voor de R.K. Universiteit. De Heeren van het St. Radboudcomité zullen zich met dat doel aan uwe huizen presenteeren in den loop dezer twee maanden. 

Volgens vroegere krantenberichten  zal de zomertijd dit jaar eindigen op Zaterdag 4 Oct. zoodat vanaf Zondag weder de gewone tijd ingevoerd wordt en de klok dus dan een uur teruggezet moet worden. Als dit zoo is (gij zult dit wel uit de krant vernemen) zullen van dien datum af de Kerkelijke diensten gehouden worden volgens den gewonen tijd. 

Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom XVII p. Pent. (5 Oct 1930) 

Heden 1 e Zondag  der maand. Vandaag wordt gevierd de solemniteit van het feest van O.L. Vr. van de H. Rozenkrans. Vollen aflaat voor de leden der Broederschap van den H. Rozenkrans. Verder kan den heelen dag door de aflaat toties-quoties verdiend worden door allen die gebiecht en gecommuniceerd hebben, telkens als zij de kerk opnieuw bezoeken en daar opnieuw bidden tot intentie van Z.H. de Paus. 

De 2 e collecte is heden bestemd voor  de Missies. 

De 2 e H. Mis wordt opgedragen voor den Z.E. Heer pastoor Bartels, vanwege de R.K. Werkliedenbond. 

De hoogmis voor de parochie. Heden na de hoogmis geen catechismus. Dezen namiddag van 3-4 uur uitstelling  van het Allerheiligste waaronder lof, gezamenlijke aanbidding, Rozenhoedje en processie door de Kerk. 

Maandag 7 uur zing. Jgt voor Leonard van den Eertwegh en Gertrudis Verhardt, om 8 uur zing jgt voor Arnoldus Peeters en Anna Maria Veugelers. 

Dinsdag feest van O.L. Vr. van den H. Rozenkrans. Om 7 uur H. Mis voor Hubert Nillesen. Om 8 uur zing. H. Mis ter eere van O.L. Vr. van den H. Rozenkrans. 

Woensdag 7 uur zing jgt voor Johannes Janssen-Crienen om 9 ½ uur begrafenis Ger. Verlinden. 

Donderdag 7 uur zing jgt voor Josephina Kluthausen-Boumans om 8 uur uitvaart Ger. Verlinden. 

Vrijdag 7 uur zing H. Mis voor Conrard Mertens en echtgenote, om 8 uur zing H. Mis tot dankzegging, 

Zaterdag 7 uur Maandstonde voor de W.E.Geb. Vrouwe Barones d'Olne, om 8 uur zing H. Mis voor Wilhelmina  van den Ekker en petrus Smits. 

A.s. Zondag zal de jaarlijkse collecte gehouden worden voor het doof-stommen Instituut en voor andere Christelijke liefdewerken. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor Ger. Verlinden, voorzien van de H. Sacramenten en voor allen, wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom XVIII p. Pent. (12 Oct 1930) 

Heden zal de jaarlijksche collecte gehouden worden voor het doofstommen-instituut, en voor andere christelijke liefdewerken. De 2 e collecte is heden bestemd voor het patronaat. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie. De 2 e voor Peter Johannes Joosten. 

Na de hoogmis  catechismus. Dezen namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje, daarna vergadering der 3 e Orde. 

Maandag om 7 uur H. Mis voor Ida Jacobs, om 8 uur zing jgt voor Jacobus Janssen en Margaretha Schoeren. 

Dinsdag 7 uur gest. Zing H. Mis voor Franciscus d’Haemer en Johanna Hoefnagels, om 8 uur zing H. Mis voor Arnoldus Peeters, Anna Maria Veugelaars en Frans Peeters. 

Woensdag om 7 uur gest. H. Mis ter eere van O.L. Vr. van den  H. Rozenkrans, voor de familie Trienekens, om 8 uur gest. Zing jgt voor Antoon Peeters. 

Donderdag om 7 uur geen H. Mis, alleen communie uitreiken, om 8 uur zing H. Mis met uitstelling (sacramentsmis) voor Elizabeth Hermans, Willem Holtakkers en kinderen. 

Vrijdag 7 uur H. Mis ter eere van O.L. Vrouw, om 8 uur  gest. Zing jgt met vigilie voor Mathijs Hermans. 

Zaterdag 7 uur H. Mis voor Wiel Peeters, om 8 uur zing H. Mis voor Frans Peeters (Oijen). De collecte voor de voortplanting des Geloofs, die in vorige jaren jaarlijkse gehouden werd in t begin van December op den 2 e Zondag van den  Advent, zal in t vervolg op voorschrift van de Z.D.H. den Bisschop, gehouden worden op den laatsten Zondag van October. Derhalve zal deze collecte gehouden worden op a.s. Zondag. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor Johanna Cremers, geboren te Baarlo en overleden te Venlo, voor welken overledene ook hedenavond de doodenklok zal luiden, voor Gerardus Verlinden, alhier overleden en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom XIX p. Pent. (19 Oct 1930) 

Heden zal de aangekondigde collecte gehouden worden voor de Voortplanting des Geloofs, welke ten eerste wordt aanbevolen, omdat dit het hoofdwerk is van de heele Missie-actie. De 2 e collecte is heden bestemd voor het patronaat. De 2 e H. Mis wordt  opgedragen voor de parochie, de hoogmis voor het Werk der Voortplanting des Geloofs. Na de hoogmis catechismus. Deze namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje. 

Maandag 7 uur H. Mis voor Willem Gartz en kinderen, om 8 uur gest zing jgt voor Theodorus Kessels en Elizabeth Janssen. 

Dinsdag 7 uur H. Mis voor Gerardus van den Eertwegh, om 8 uur zing H. Mis voor Hermanus Coenen. 

Woensdag 7 uur H. Mis voor Antoon Jeucken, om 8 uur gest zing jgt voor Christiaan Kessels en Cornelia Bongaerts. 

Donderdag 7 uur H. Mis ter eere van O.L. Vr. van Lourdes tot dankzegging, om  8 uur gest. Zing H. Mis met uitstelling (sacramentsmis) voor Franciscus d’Haemer en Johanna Hoefnagels. 

Vrijdag 7 uur Maandstonde voor de H.E. Geb. Vrouwe Barones d’Olne, om 8 uur zing H. Mis voor Willem Schürmans, echtgenote en zoon. 

Zaterdag 7 uur H. Mis voor Hermanus Peeters en Elizabeth Berg, om 8 uur zing H. Mis voor Peter Johannes Joosten. 

De directie van het retraitehuis Manresa te Venlo verzocht ons U bekend te maken, dat zij van plan is eene retraite organiseren te organiseeren voor Baarlo, Maasbree en anderen dorpen, voor mannen of jongelingen van minstens 18 jaar. Om zeker te zijn van een voldoende aantal retraitanten worden zij, die daaraan willen deelnemen verzocht reeds spoedig hun naam op te geven aan den Weledele Heer Kapelaan. De retraite  zal gehouden worden van Dinsdag 18 tot Vrijdag 21 November. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor Johannes Cremers overleden te Venlo, voor Gerardus Verlinden, alhier overleden en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom XX p. Prent (26 October 1930) 

Zullen ontvangen den huwelijken staat: Petrus Henricus Jacobs uit deze parochie en Gertrudis Naus uit de parochie Blerick. 1 e roep. Wie eenig beletsel weet is verplicht hetzelve bekend te maken. Heden wordt gevierd het feest van Christus Koning. De 2 e collecte is vandaag bestemd voor de Missies. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie, de 2 e voor vrouw Jeucken vanwege de Boerenleenbank. Na de hoogmis catechismus. Dezen namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje en volgens voorschrift van Z.H. den Pan Paus, akte van toewijding van het menschelijk geslacht aan het H. Hart van Jezus, waarna de liturgie van het H. Hart. Na het lof eene korte vergadering voor “de Nummers”. 

Maandag 7 uur gest. Zing jgt voor Cornelius Görtz en Anna Maria Thielen, om 8 uur gest. Zing jgt met vigilie voor Renier Beurskens. 

Dinsdag 7 uur zing H. Mis voor Willem Trienekens en pastoor Trienekens, om 8 uur H. Mis voor de parochie. 

Woensdag 7 uur zing jgt voor Pieter Beurskens en Maria Catharina Hoebos. Om 8 uur zing jgt voor Pieter van der Sterren, echtgenoote en zoon. 

Donderdag 7 uur zing H. Mis voor Frans Peeters (Ooyen). Om 8 uur zing jgt voor Antoon Berden. 

Donderdag koomen de kinderen biechten: de jongens om half  10, de meisjes om half 11. 

Vrijdag 7 uur zing H. Mis voor Hubertus Nillesen. Om 8 uur  gest. Zing H. Mis voor Franciscus d’Haemer en Johanna Hoefnagels. 

Vrijdag is het vigiliedag van Allerheiligen, geboden vasten en onthoudingsdag. Vrijdag namiddag gelegenheid tot biechten van 3 uur tot half 8. (van half 8 tot 8 uur wordt geen biecht gehoord) en verder zoo noodig na 8 uur. In den biechtstoel van mijnheer Kapelaan zal de nieuwe Kapelaan biecht hooren, terwijl de oude Kapelaan zal biechthooren in de sacristie, doch alleen Vrijdag. 

Zaterdag feest van Allerheiligen, verplichte feestdag.  De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie, de 2 e voor Wiel Peeters, de hoogmis voor een overledene. Op Allerheiligen onder alle H. Missen collecte  met open schaal voor onze Kerk, die wij met het oog op de verbouwing bijzonder in uwe milddadigheid aanbevelen. Met het uitreiken der H. Communie zal daarom begonnen worden, telkens een kwartier voor de H. Mis. ’s Namiddags van 3 tot 4 uur uitstelling van het Allerheiligste, waaronder Vespers, gezamelijke aanbidding, rozenhoedje en lof. Dit in plaats van a.s. Zondag, daar dan na het gewone lof de Allerzielenpreek en de doodenvespers gehouden worden. De Allerzielendag wordt dit jaar gehouden op Maandag. Evenals vorige jaren kan bij gelegenheid van Allerzielen wederom de aflaat toties-quoties (dezelfde als de Portiuncula-aflaat) verdiend worden, die echter alleen toepasselijk is op de zielen in het vagevuur. Met het verdienen van dien aflaat kan reeds begonnen worden Zondag namiddag vanaf 12 uur en Maandag den heelen dag, zolang de kerk open is. A.s. Zaterdag is er gelegenheid tot biechten na het lof tot 6 uur. Volgens een nieuw voorschrift van den H. Stoel moet in het vervolg voor het verdienen van den Portiuncula-aflaat en ook bij alle toties-quoties aflaten, (zoals op Allerzielendag, op ’t Rozenkransfeest enz) bij elk kerkbezoek gebeden worden zesmaal Onze Vader, Weesgegroet  en Glorie zij dan vader. Voor alle andere volle aflaten is het voorschrift ongewijzigd. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor Johannes Cremers, overleden te Venlo, voor Gerardus Verlinden alhier overleden en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom XXI p. Pent (2 nov. 1930) 

Zullen aanvaarden   den huwelijken staat: Petrus Henricus Jacobs uit deze parochie en Gertrudis Naus, uit de parochie Blerick. 2 e roep. Wie eenig beletsel weet is verplicht hetzelve bekend te maken. Heden 1 e Zondag der maand, vollen aflaat voor  de leden der Broederschap van de H. Rozenkrans en van de Gedurige Aanbidding. Verder kan vanaf heden namiddag 12 uur tot morgenavond de toties-quoties aflaat verdiend worden die echter alleen toepasselijk is op de zielen in ‘t vagevuur. De 2 e collecte is heden bestemd voor het patronaat. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor Peter Johannes Joosten, de 2e v o or de Hoogwelgeboren Vrouwe barones  d’Olne, de hoogmis voor de parochie, heden geen catechismus. Deze namiddag om half 3 lof met Rozenhoedje. Na het lof Allerzielenpreek en onmiddellijk daarna het dooden officie. Na afloop nog gelegenheid tot biechten. 

Maandag Allerzielendag, om half 7 gest. zing jgt  voor Johannes van Tegelen, Maria Cath. Sanders en Kinderen, waarna 2 H. leesmissen. Onder deze leesmissen  naderen de kinderen gezamenlijk tot de H. Tafel. Om half 9 weer 2 H. leesmissen en om half 10 plechtige lijkdienst voorafgegaan van de lauden  voor alle overleden parochianen van Baarlo.  Wij hopen dat deze lijkdienst zooveel mogelijk door de parochianen zal worden bijgewoond. De kinderen gaan eerst op het gewoon uur naar school en zullen van daaruit deze dienst komen bijwonen. s' Avonds om 5 uur lof met Rozenhoedje voor de geloovige zielen. 

Dinsdag 7 uur zing H. Mis voor de overleden leden der Broederschap van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. Om 8 uur gest. zing jgt voor Johannes Bouten en Johanna van den Beuken. Woensdag en Donderdag om 7 uur geen H. Mis. 

Woensdag om 8 uur zing H. Mis voor Martinus en Hubertina  Hoefnagels. 

Donderdag om 8 uur gest. zing  jgt met vigilie voor Koenraad,  Andreas en Beatrix Spee, met bedeeling. 

Donderdag  nam. Gelegenheid tot biechten van 4 tot 5 uur. 

Vrijdag 1 e Vrijdag der maand. Vollen aflaat en bijzondere gunsten voor hen die 9 achtereenvolgende  1 e vrijdagen tot de H. Tafel naderen. Om 7 uur  zing H. Mis  met uitstelling ter eere v.h. H. Hart voor hen die offeren. Om 8 uur zing H. Mis voor de Wed.  Mertens-Smits. 

Zaterdag om 7 uur geen H. Mis. Om 8 uur gest. zing jgt voor de familie van Betteray. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor de Wed. Trienekens en Piet Kuypers (de Hert) beiden voorzien van de H. Sacramenten en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom XXII p. Prent (9 november 1930) 

Zullen aanvaarden den huwelijksen staat: 1) Petrus Hendricus Jacobs uit deze parochie en Gertrudis Naus uit de Parochie Blerick. 3 e roep 2) Leonardus Weijers uit de parochie Maasbree thans te Eden en Christina Petronella Dirkx uit deze parochie. 1 e roep. Wie enig beletsel weet is verplicht hetzelve bekend te maken. De 2 e collecte is bestemd voor de missies  De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie. De H. Mis van 8 uur tot dankzegging. De hoogmis voor een overledene. Na de hoogmis catechismus. Dezen namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje, waarna vergadering der 3 e orde. Daarna bestuursvergadering. 

Maandag 7 uur H. Mis voor Hendrik Peeters. Om 8 uur zing jgt Engelina Relouw-Beckx (electrische lichten laten branden) 

Dinsdag 7 uur zing jgt voor Hendricus Geraedts. Om 8 uur zing H. Mis voor Gertrudis Bexkens. 

Woensdag 7 uur H. Mis  voor de geloovige zielen. Om 8 uur zing H. Mis voor de Wed.  Mertens-Smits. 

Donderdag om 7 uur H. Mis voor Gerardus  van Lom en Gerardus Bol. Om 9 ½ begrafenis  van vrouw Brueren. 

Vrijdag 7 uur H. Mis voor Hendrik Martens en echtgenote. Om 8 uur uitvaart voor vrouw Brueren. 

Zaterdag  7 uur H. Mis voor Johanna Niessen en Maria Rutjens. Om 8 uur gest. zing jgt met Vigilie voor Petronella Peters en overleden kinderen. A.s. Dinsdagavond om 7 uur precies zal in het patronaat een sociale cursus gegeven worden voor de leden van den R.K. Werkliedenbond, welke echter ook toegankelijk is voor alle belangstellenden. Deze wordt gegeven door Aalmoezenier Roncken. Op a.s. Zondagavond 16 nov. Zal in de zaal van H. van Bergen eene vergadering worden gehouden voor de leden van den Bond van Groote gezinnen, waar als spreker zal optreden de bekende Pater de Ruyter uit Helden-Panningen. Het juiste uur zal a.s. Zondag worden bekend gemaakt. Er wordt een aandachtig   gebed voor de Wed. Trienekens en Piet Kuypers, beiden voorzien van de H. sacramenten en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom XXIII p. Pent. (16 november 1930) 

Zullen aanvaarden den huwelijken staat: Leonardus Weijers uit de parochie Maasbree en Christina Petronella Dirkx uit deze parochie: 2 e roep. Wie enig beletsel weet is verplicht hetzelve bekend te maken. De 2 e collecte is heden bestemd voor het patronaat. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor Gerardus van den Eertwegh. De hoogmis voor de parochie. Na de hoogmis catechismus. Dezen namiddag om 3 uur lof met kruisweg-oefening voor de geloovige zielen. 

Maandag 7 uur H. Mis voor Piet Kuypers die gistermorgen in den heer overleden is. Om 8 uur  gest.  zing jgt voor den Z.E. Heer pastoor Lambertus Bongers. 

Dinsdag 7 uur H. Mis voor vrouw Brueren-Meskes. Om 9 uur  begrafenis van Piet Kuypers. 

Woensdag 7 uur  zing jgt voor Franciscus Stappers en Johanna Drabbels. Om 8 uur uitvaart voor Piet Kuypers. 

Donderdag 7 uur gest. zing H. Mis voor Franciscus d’Haemer en Johanna Hoefnagels. Om 8 uur zing. H. Mis met uitstelling  (sacramentsmis) voor de afgestorvenen der familie Hendrikx-Diemel. 

Vrijdag  7 uur zing H. Mis voor  Hubertus Nillesen. 

Om 8 uur gest. zing jgt voor Anna Catharina  Rutten. 

Zaterdag 7 uur H. Mis voor Louisa Mertens-Boonen vanwege de derde Orde. Om 8 uur gest. zing jgt met vigilie voor Cornelius Gommans. Heden onmiddellijk na het lof zal er voor de leden van de “nummers” gelegenheid zijn, om het geschenk, een bidstoel, dien zij aan onze oud-kapelaan Hoefnagels bij zijn vertrek hebben aangeboden in het patronaat te bezichtigen. Zoals  verleden Zondag reeds is bekend gemaakt zal heden avond om 6 uur in de zaal van H. van Bergen een vergadering gehouden worden voor de leden   van den Bond van Groote Gezinnen, waar als spreker zal optreden de eerw. Pater de Ruyter uit Helden-Panningen. Deze vergadering is ook toegankelijk voor niet-leden, welke allen zeer welkom zullen zijn. Verder werden wij verzocht  U bekend te maken, dat de groene kruisdag dit jaar  zal gehouden worden op Zondag 7 December. Bij deze gelegenheid zal vertoond worden de IBC film “Achter de wolken schijnt de zon”. Om allen de gelegenheid te geven deze interessante en leerzame film te gaan zien zullen er 2 voorstellingen  gegeven worden, eene om 4 uur  en een avondvoorstelling om 8 uur. De leden van het bestuur van het Groene Kruis zullen zich de moeite getroosten om  aan de leden in den loop van deze 14 dagen aan huis de eerste kaarten te verkoopen. Daar de prijs hiervan zeer laag gesteld is, hoopt het Bestuur dat hiervan zeer veel gebruik zal worden gemaakt, daar deze film zeer leerzaam is op het gebied van tuberculose-bestrijding en deze gevreesde ziekte nogal eens voorkomt in onze parochie. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor de Wed. Trienekens voorzien van de H. Sacramenten en voor Clara Brueren-Meskes en Piet Kuypers, beiden alhier overleden en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom. XXIV p. Pent (23 november 1930) 

Zullen aanvaarden den huwelijken staat: Leonard Weijers uit de parochie Maasbree en Christina Petronella Dirkx uit  deze parochie: 3 e roep. Wie enig beletsel weet is verplicht hetzelve bekend te maken. Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor de Missies. De 1 e H. Mis zal opgedragen worden voor de parochie. De 2 e   voor Piet Kuypers, de hoogmis voor een overledene. Heden op den laatsten  Zondag van het kerkelijk jaar wordt eene gezongen met uitstelling in monstrans ter eere van  de Allerheiligste Drievuldigheid om God te bedanken voor de weldaden in het afgeloopen  kerkelijk jaar, van Hem ontvangen. Tot ditzelfde  doel moet na de hoogmis het Te Deum gezongen worden en de processie met het Allerheiligste door de Kerk gehouden worden. Na de hoogmis catechismus. Dezen namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje. 

Maandag 7 uur Maandstonde voor de Hoog Welgeb. Vrouwe barones d’Olne. Om 8 uur zing H. Mis ter eere van de H. Caecilia  voor de leden van het kerkkoor. 

Dinsdag 7 uur H. Mis voor vrouw Brueren-Meskes. Om 8 uur zing H. Mis voor de afgestorven leden der Derde Orde. 

Woensdag 7 uur zing H. Mis voor Hermanus Coenen. Om 8 uur gest. zing. jgt voor Herman van Enckevort en Aldegonda Dentjes. 

Donderdag 7 uur H. Mis voor Hubertina Hoefnagels vanwege de 3 e Orde. Om 9 uur huwelijksmis voor Leonardus Weijers en Christina Dirkx. 

Vrijdag 7 uur gest.  zing H. Mis  voor Franciscus d’Haemer en Johanna Hoefnagels. Om 8 uur zing H. Mis voor de overledenen der families Weijers en Dirkx. 

Zaterdag 7 uur zing H. Mis voor de geloovige zielen  tot zekere intentie. Om 8 uur gest. zing jgt met  vigilie voor den H.W. geb. Heer Willem, Antoon Joseph, Michaël baron d’Olne en echtgenoote (met bedeeling). 

A.s. Zondag om 4 uur zal de in zaal van H. van  Bergen,  St. Nicolaas een bezoek brengen  aan de kinderen  van den Bond van Groote Gezinnen, waar de ouders (leden van dien Bond) vriendelijke worden uitgenoodigd , om getuige te zijn van de vreugde hunner kinderen. 

Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor Clara (2) Brueren-Meskes   en Piet Kuypers beiden alhier overleden en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom I Adventus (30 november 1930) 

Heden vollen aflaat voor de leden der Gedurige Aanbidding. Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor het patronaat.  De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor Johannes Keunen vanwege de Boerenleenbank. De 2 e voor de parochie, de hoogmis voor de afgestorven leden der Fanfare van Baarlo. Na de hoogmis catechismus. Dezen namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje, daarna “Nummers”. 

Maandag 7 uur gest. zing jgt voor Paulus Gielen, Antoinette Meeuwissen en familie. Om 8 uur zing jgt voor Margaretha   van den Eertwegh-Beurskens. 

Dinsdag 7 uur H. Mis voor Piet Kuypers  vanwege de jonkheid van de Herdt. Om 8 uur  gest. zing jgt met vigilie voor Koenraad, Andreas en Beatrix Spee. 

Woensdag feestdag van den H. Franciscus Xaverius, patroon van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Vollen aflaat voor de leden der Voortplanting des Geloofs. Om 7 uur gest. H. Mis voor  Albert Dentjes en Beatrix-Beurskens. Om 8 uur zing H. Mis voor Peter  Johannes Joosten. 

Donderdag 7 uur gest. H. Mis voor den Zeer Eerw. Heer Pastoor Lambertus Bongers. Om 8 uur gest. zing H. Mis met uitstelling (sacramentsmis) voor Franciscus d’Haemer  en Johanna Hoefnagels. Donderdag komen de kinderen biechten: de jongens om half tien, de meisjes om half elf. ’s Namiddags gelegenheid tot biechten van 4 tot 5 uur. 

Vrijdag 1 e Vrijdag der maand – vollen aflaat en bijzondere gunsten voor hen die 9 achtereenvolgende eerste Vrijdagen tot de H. Tafel naderen. Om 7 uur zing H. Mis met uitstelling ter eere van het H. Hart van Jezus, voor hen die offeren. Om 8 uur zing jgt voor Henricus Beurskens, Francina Mertens en Elisabeth Mertens. 

Zaterdag 7 uur H. Mis voor Lambertus van den Munckhof. Om 8 uur zing. H. Mis voor Willem Schürmanns, echtgenoote en zoon. De leden van de Derde Orde worden eraan herinnerd dat a.s. Zaterdag  van hen vastendag is, wegens de vigilie van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, welke wegens den Zondag verplaatst is op daags tevoren. Het  bestuur van de Kath. Kiesvereniging verzocht ons U bekend te maken, dat voor degenen, bij wie de contributie nog niet mocht zijn opgehaald en voor al degenen, die lid kunnen en wenschen te worden   van de K.K., -heden na de hoogmis in het patronaat gelegenheid bestaat, om die contributie te betalen n.l. voor het jaar 1931. Deze contributie moet vòòr 1 Dec. voldaan worden (dus vandaag) om als lid deel te kunnen nemen aan de stemming voor candidaten voor de Provinciale Staten, welke het volgens jaar moeten gekozen worden. Wilt ge dus medezeggenschap hebben in het stellen van de candidaten, wordt dan heden nog lid, waartoe wij U ten zeerste aansporen, want iedere stem kan van invloed zijn, waardoor de Provinciale Staten de leden der Eerste Kamer gekozen worden. 

Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor Clara Brueren-Meskes (3) en Piet Kuypers, bieden alhier overleden en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

(brief voorlezen) 

DOM II Adventus (7 december 1930) 

Heden 1 e Zondag der maand, vollen aflaat voor de leden der Broederschap van den H. Rozenkrans. Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor de Missies. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie, de hoogmis voor een overledene. Deze namiddag van 3-4 uur uitstelling van het Allerheiligste, waaronder lof., gezamelijke aanbidding, Rozenhoedje en processie door de Kerk. 

Maandag feest der Onbevlekte Ontvangenis van Maria, feest van devotie, de diensten als op zondag.  Vollen aflaat voor de leden der Broederschap v.d. H. Rozenkrans en van de Gedurige Aanbidding. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie- de 2 e voor Marie Verhardt, de hoogmis voor de Wed. Mertens-Smits. s’ Namiddags om 3 uur lof met Rozenhoedje. 

Dinsdag 7 uur H. Mis voor Andreas Fleuren en Agnes Hoebus-, om 8 uur  zing jgt voor Lambertus Wolters, Wilhelmina Holtackers en Lucia Wolters. 

Woensdag 7 uur H. Mis voor Godfried Peeters en Maria Driessen-, om 8 uur zing H. Mis voor Piet Kuypers. 

Donderdag 7 uur zing jgt voor Maria Knippenberg, Nicolaas Hermans en vrouw Janssen Hermans-, om 8 uur gest zing H. Mis voor Franciscus d’Haemer en Johanna Hoefnagels. 

Vrijdag 7 uur H. Mis voor Mathieu Stammen-, om 8 uur gest zing jgt met vigilie voor de familie Lamberechts. 

Zaterdag 7 uur H. Mis voor Louis Gerritsen,- om 8 uur gest zing jgt met vigilie voor Gerrit Ingenoot en Petronella Beenders. 

Van Dinsdag 16 dec tot Vrijdag 19 dec zal er in het retraitehuis Manresa te Venlo eene retraite gehouden worden voor de dienstplichtigen, die in het voorjaar 1931 onder de wapenen moeten. Zij die daaraan wenschen deel te nemen, moeten zich spoedig opgeven aan den Weleerw. Heer kapelaan. De ouders worden dringend verzocht hunne zoons tot bijwoning aan te sporen, wegens het groot geestelijk belang, opdat zij hun kazerneleven goed voorbereid beginnen. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor allen wier opnamen op de doodenlijst staan. 

Dom. III Adventus (14 december 1930) 

Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor het patronaat. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor Ida Jacobs,- de hoogmis voor de parochie. Na de hoogmis catechismus. Deze namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje-, daarna vergadering der 3 e Orde. De leden worden verzocht trouw op te komen wegens de verkiezing van eenige nieuwe leden van het bestuur. Wegens de werkzaamheden. Die in de eerstvolgende weken binnen de kerk moeten plaats hebben, heeft men ons verzocht  het uur der H. Missen wat te vervroegen, daar anders de arbeiders te laat aan het werk kunnen gaan, om zodoende omstreeks 8 uur daarmee te kunnen beginnen. Daarom zullen vanaf morgenvroeg voorloopig de H. Missen een half uur vervroegd en gezet worden op half 7,en half 8. 

Maandag half 7 H. Mis voor vrouw Brueren-Meskes, om half 8 zing jgt voor Michaël Fleuren en Maria Catharina Langen. 

Dinsdag half 7  H. Mis voor Maria Verhardt, om half 8 gest. zing H. Mis voor Franciscus d’Haemer en Johanna Hoefnagels. 

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn de quatertemperdagen. Geboden Vasten en onthoudingsdagen, -verboden vleesch, vleesschsoep en jus uit vleesch te eten. 

Woensdag om 6 uur Gulden Mis, Plechtige Hoogmis met uitstelling ter eere van het Geheim der menschwording van Christus. Deze H Mis wordt opgedragen voor Hermanus Coenen. Om half 8 gest zing jgt met  vigilie voor den Z.E. Heer Pastoor Alph. Roersch. 

Donderdag half 7 gest. zing jgt voor Frans Ruyten, zijne ouders en bloedverwanten. Om half 8 gest zing H. Mis met uitstelling (sacramentsmis) voor Martinus Rulkens. 

Vrijdag om hal 7 gest zing jgt met vigilie voor Johanna Daemen, om half 8 Schuttendienst. 

Zaterdag om half 7 H. Mis voor Godfried Rooijakkers vanwege de Boerenleenbank. Om half 8 gest zing jgt voor Johannes Hubertus Jacobs, echtgenoote en kinderen. De directie van het retraitehuis Manresa maakt ons bekend dat de retraite voor dienstplichtigen van 16 dec reeds overvoltallig is, zoodat niet  èèn dienstplichtige meer kan worden geplaatst. Daarom heeft men een tweede dienstplichtigen retraite ingelascht  op Dinsdag 30 dec tot Vrijdag 2 januari. Die er aan willen deelnemen worden verzocht spoedig hun naam op te geven aan den Weleerw. Heer kapelaan. A.s. Maandagavond  om half 7 zal de Weleerw. Heer Roncken  in het patronaat eene spreekbeurt komen vervullen. De vergadering is toegankelijk voor iedereen zowel voor de Boeren als voor de Werklieden. Wij hopen dat zeer velen deze spreker zullen gaan hooren en dat de zaal te klein zal zijn. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

(gebed voor de Priesterroepingen). 

Dom IV Adventus (21 December 1930) 

Zullen aanvaarden den huwelijken staat: 1) Willem Joseph Colbers uit deze parochie en Cornelia Bergs uit de parochie Kessel. 2) Johannes Herman Janssen uit de parochie Kessel en Gertrudis Maria Henrica Niessen uit deze parochie. 1 e roep. Wie eenig beletsel weet is verplicht hetzelve bekend te maken. Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor de missies. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie, de hoogmis voor een overledene. Na de hoogmis catechismus. Deze namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje. 

Maandag om half 7 zing H. Mis voor Willem Schürmanns echtgenoote en zoon, om half 8 zing jgt voor Mathijs Beurskens en Anna Cath. Klercken 

Dinsdag half 7 H. Mis voor Frans Peeters (Ooijen) vanwege de Boerenleenbank. Om half 8 zing jgt voor Petronella van Deursen en Leonardus Smits. Dinsdag komen de kinderen biechten, de jongens om half 10, de meisjes om half 11 

Woensdag is het de vigilie  van Kerstmis-, geboden vasten en onthoudingsdag, verboden vleesch, vleeschsoep en jus uit vleesch te eten. Om half 7 maandstonde voor de H.E.Geb. vrouwe barones d’Olne. Om half 8 zing H. Mis voor Odilia Colbers en Wilhelmina Colbers-Rooijakkers. 

Woensdag namiddag gelegenheid tot biechten van 3 uur tot half 8 (van half 8 tot 8 uur wordt geen biecht gehoord) en verder na 8 uur, doch niet later dan 10 uur. Woensdag namiddag en volgende dagen  zal een Eerw. Pater uit Venray komen biecht hooren  in den biechtstoel van den W.Eerw.Heer Pastoor, die zelf zal biecht hooren in de sacristie. 

Donderdag is het Hoogfeest van Kerstmis, verplichte feestdag. Op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag zal tevens in onze Kerk het 40 uren gebed plaats hebben. Het Allerheiligste zal tekens worden uitgesteld s’morgens om 6 uur. Op Donderdag 1 e Kerstdag echter om 5 uur, waarna onmiddellijk de plechtige Kerstmis begint, opgedragen voor de parochie gevolgd door  2 H. leesmissen . Na de Kerstmis wordt eerst de H. Communie uitgereikt onder de leesmissen. Om 7 uur eerst een H. leesmis daarna een gezongen H. Mis, de z.g. Herdertjesmis, opgedragen voor Gerardus van den Eertwegh, weer gevolgd door eene leesmis voor vrouw Brueren-Meskes. Onder de 1 e leesmis om 7 uur zullen de kinderen Kerstliederen zingen. Onder de gezongen H. Mis daarna, wordt weer de H. Communie uitgereikt. Om 9 uur beginnen weer 2 H. Leesmissen, de 1 e   wordt opgedragen voor vrouw Thissen-Gijbmans, de 2 e voor Willem Trienekens en Pastoor Guillaume Trienekens en om 10 uur de plechtige hoogmis, opgedragen voor Elisabeth Mertens. Op Kerstdag zal, zooals gewoonlijk eene collecte met open schaal gehouden worden ten voordeele van onze kerk, welke collecte met het oog op de groote kosten van de verbouwing en de verwarming ten zeerste wordt aanbevolen. Deze collecte zal gehouden worden onder de hoogmis van 5 uur, onder de leesmis van 7 uur en onder de hoogmis van 10 uur. Ook worden de parochianen aangespoord om wat kaarsen te offeren voor de versiering van het Kerstkribbetje. Op de 3 aanbiddingsdagen telkens om 2 uur aanbidding van het Allerheiligste door de kinderen. Om 3 uur vespers en om 5 uur completen, waarna generale absolutie met vollen aflaat voor de leden der 3 e Orde. Donderdag en Vrijdag namiddag vanaf 3 uur gelegenheid tot biechten. 

Vrijdag 2 e Kerstdag feest van devotie, om half 7 H. Mis voor de parochie: vòòr de Mis reeds communie uitreiken. Om 8 uur H, Mis voor Marie Verhardt. Om 10 uur Hoogmis voor Peter Johannes Joosten. Om 3 uur Vespers. Om 5 uur completen. 

Zaterdag om half 7 H. Mister eere van het H. hart uit dankbaarheid. Om 8 uur H. Mis voor de parochie, om 10 uur Hoogmis voor Hubertus Nillesen. Om 3 uur Vespers en om 5 uur completen met Te Deum tot besluit van het 40 uren gebed. 

De Aartsbisschop en Bisschoppen van Nederland maken aan de Hun onderhoorige geestelijken en geloovigen bekend, dat Z.H. de Paus voor den Tweeden Kerstdag van dit jaar voor ons land in de onthoudingswet heeft gedispenseerd. Er wordt aandachtig gebed verzocht voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom infra Oct. Nativ. (28 December 1930) 

Zullen aanvaarden den huwelijken staat: 1) Willem Joseph Colbers uit deze parochie en Cornelia Bergs, uit de parochie Kessel. 2) Johannes Herman Janssen uit de parochie Kessel en  Gertrudis Maria Henrica Niessen uit deze parochie. 2 e roep. Wie eenig beletsel weet is verplicht hetzelve bekend te maken. Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor het patronaat. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor Marie Verhardt, de 2 e voor de parochie, de hoogmis voor de H.W.Geb. freule Antoinetta barones de Bossart. Heden geen catechismus. Dezen namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje; daarna “Nummers “. 

Maandag half 7 gest H. Mis voor de H.W.Geb. freule Antoinetta barones de Bossart. Om half 8 zing H. Mis voor Antonius Hermans, overleden te Brussel en Frans Peeters uit Ooijen. 

Dinsdag half 7  gest H. Mis voor Willem Trienekens en pastoor Guill. Trienekens. Om half 8 zing jgt voor de Wed. Cath. Kessels-Heines. Woensdag half 7 H. Mis voor vrouw Brueren-Meskes. Om half 8 zing jgt voor Francina Praats-van de Weegh. 

1931 

Donderdag, Nieuwjaarsdag en tevens het feest der besnijdenis des Heeren, feest van devotie, de diensten als op zondag. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor Maria Joosten en Johanna Niessen, de 2 e voor de parochie. De hoogmis wordt opgedragen vanwege den Boerenbond, om onder Gods hoede en door zijne barmhartige hulp de dreigende moeilijke tijden goed teboven te komen. s’ Namiddags om 3 uur lof met Rozenhoedje: waarna generale absolutie 3 e Orde. 

Vrijdag,  1 e Vrijdag der maand, vollen aflaat en bijzondere gunsten voor hen die 9 achtereenvolgende 1 e Vrijdagen tot de H. Tafel naderen. Om half 7 zing H. Mis met uitstelling ter eere van het H. Hart van Jezus, voor hen die offeren. Om half 8 zing jgt voor Cornelia van Oijen  en Antonius Smits. 

Zaterdag half 7, gest zing H. Mis voor Franciscus d’Haemer en Johanna Hoefnagels. Om half 8 zing jgt voor vrouw Engels  en echtgenoot. Er wordt een aandachtig  gebed verzocht voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom (Vacans) 4 januari 1931 

Zullen aanvaarden den huwelijken staat: 1) Wilhelmus Joseph Colbers, uit deze parochie en Cornelia  Bergs uit de parochie Kessel 2) Johannes Herman Janssen, uit de parochie Kessel en Gertrudis Maria  Henrica Niessen uit deze parochie. 3 e roep. Wie enige beletsel weet is verplicht hetzelve bekend te maken. Heden 1 e zondag der maand, vollen aflaat voor de leden der Broederschap van den  H. Rozenkrans. Vandaag wordt gevierd het feest van den Zoeten Naam Jezus. Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor de missies. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie, de hoogmis voor Franciscus d’Haemer en Johanna Hoefnagels. Na de hoogmis catechismus.  Dezen namiddag  van 3-4 uur uitstelling van het Allerheiligste waaronder lof, gezamelijke aanbidding, Rozenhoedje en processie door de kerk. 

Maandag half 7 zing jgt voor Johannes Janssen en Aldegonda van der Sterren, om half 8  zing jgt voor Maria Catharina Hoebos  en Pieter Beurskens. Maandag komen de kinderen biechten: de jongens om half 10 de meisjes om half elf. s’ Namiddags gelegenheid tot biechten van 4-5 uur. 

Dinsdag is het feest der H. Driekoningen, feest van devotie, de diensten als op Zondag. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie, de 2 e voor vrouw Brueren-Meskes, de hoogmis voor Johanna Staaks-Segers. Dinsdag na de hoogmis, om half 12 vergadering van het parochiaal Armbestuur op de pastorie. s’ Namiddags  om 3 uur lof met Rozenhoedje. Na het lof  generale absolutie met vollen aflaat voor de leden der 3 e   Orde. 

Woensdag  half 7, gest  zing jgt voor den H.W. Geb. Heer baron Baltasar van Erp. Om half 8 zing jgt voor Martinus Hoefnagels en echtgenoote. 

Donderdag half 7, gest zing jgt voor de freule Clara Teresia Bernardina van Erp. Om half 8 zing jgt voor Jacob Roeven en Helena Fleuren. 

Vrijdag  half 7 H. Mis voor Maria Verhardt, om half 8 zing jgt voor Peter Johannes Joosten. 

Zaterdag half 7, H. Mis voor de Wed. Kessels-Heines, om half 8 zing jgt voor Theodorus Thijssen. A.s. zondag zal de jaarlijksche collecte gehouden worden voor de Afrikaansche Missies. A.s. zondag 11 januari, zal in de zaal van H. Bol eene vergadering van de R.K. Kiesvereeniging gehouden worden voor het stellen van candidaten voor de Provinciale Staten. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom infra Oct. ct I p. Epipts. (11 januari 1931) 

Zullen aanvaarden den huwelijken staat: Paulus Jacobus Hubertus Roggen uit de parochie Tegelen en Anna Barbara Odilia Brueren uit deze parochie: 1 e roep. Wie enig beletsel weet is verplicht hetzelve bekend te maken. Heden wordt gevierd het feest der H. Familie  van Nazareth en tevens de solemniteit  van het feest der H. Driekoningen; daarom wordt heden de hoogmis gezongen van dit feest.  Vollen aflaat voor de leden der Gedurige aanbidding. Heden zal de jaarlijksche collecte gehouden worden der Afrikaanse Missies. De 2 e collecte is heden bestemd voor het Patronaat. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor Piet en Hendrik Kuijpers, de hoogmis voor de parochie. Dezen namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje, daarna vergadering der 3 e Orde. 

Maandag half 7 gest zing jgt voor de H.W.G. freule Josephina Antoinetta Francisca Teresia barones van Erp. Om half 8 gest zing jgt voor Gertrudis  Bexkens. Dinsdag om half 7 en half 8  geen H. Mis. De H. Communie wordt uitgereikt om 7 uur. Om 8 uur huwelijksmis voor Johannes Hanssen en Gertrudis Niessen. 

Woensdag half 7 zing jgt voor Peter Cootjans. Om  half 8 zing H. Mis voor de overledenen der families  Colbers en Bergs. 

Donderdag om 7 uur gest zing H. Mis met uitstelling (sacramentsmis) voor Franciscus d’Haemer en Johanna Hoefnagels. Om half 8 geen H. Mis Om 9 uur plechtige uitvaart met assistentie, voorafgegaan van de lauden, voor Alphons Coenen, overleden en begraven te Boekel. Daarna broodbedeeling aan de armen, die dezen dienst bijwonen. 

Vrijdag half 7 zing jgt voor Johannes Joosten. Om half 8 zing jgt voor Johannes Keunen en Helena Keunen. 

Zaterdag half 7 gest zing H. Mis voor Herman Görtz en Jeanette Drabbels. Om  half 8 zing H. Mis met benedictie ter eere van den H. Antonius Abt voor de Schutterij St. Urbanus. A.s. Zaterdag komen de kinderen biechten, de jongens om half 10, de meisjes om half 11. Heden na de hoogmis zal de aangekondigde vergadering gehouden worden  van de Kath. Kiesvereeniging in de zaal van H. Bol. Trouwe opkomst wordt verzocht. A.s. Zondag is voor onze parochie de aanbiddingsdag. Het  Allerheiligste wordt uitgesteld van 6 uur s’morgens tot 6 uur sávonds. Wij hopen dat een groot aantal parochianen dien dag tot de H. Tafel zullen naderen en trouw hun uur van aanbidding zullen komen houden en er ook steeds voldoende aanbidders aanwezig zullen zijn, ook tusschen de H. Diensten in.  Op 18 januari, het feest van St. Petrus-Stoel te Rome, is tevens de feestdag  van het pauselijk liefdewerk van den H. petrus tot opleiding  van eene Inlandsche Geestelijkheid in de missiegebieden. Z.H. de paus  heeft aan de plaatselijke directeuren van dit liefdewerk de faculteit verleend, om de pauselijke zegen te geven, ofwel op den 18 e januari, ofwel op den Zondag, die onmiddellijk op dat feest volgt. Wij zullen van deze faculteit gebruik maken op a.s. Zondag na de hoogmis en U dan den pauselijken Zegen geven, waaraan een vollen aflaat verbonden is, toepasselijk op de zielen in het vagevuur, voor hen die gebiecht en gecommuniceerd hebben en bidden tot intentie van Z.H. den Paus.  Ook zal a.s. zondag de hoogmis worden opgedragen voor de levende en afgestorven weldoeners van het St. Petrus Liefdewerk waarvan Z.H. de Paus, de H. Teresia van het Kindje Jezus als bijzondere voorspreekster heeft aangewezen. Verder begint op a.s. Zondag ook dit jaar weer de Internationale Bidweek die van den 18 e tot den 25 e Januari a.s. gehouden wordt voor de éénheid der kerk, voor de Katholieke Missies en voor de bekeering der niet Katholieken. Het houden van deze bidweek wordt door onzen geeerbiedigden Bisschop dringend aanbevolen. (zie Analecta p 138) De formulieren der gebeden zijn U in de vorige jaren uitgereikt, maar mochten er zijn die deze verloren hebben of nieuwe wenschen te hebben dan kunnen zij die komen afhalen aan de pastorie, of laten meebrengen door de schoolkinderen uit hun buurt. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor Louis Hasselman, voorzien van de H. Sacramenten, voor Alphons Coenen, overleden te Boekel en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom II p. Epipti (13 januari 1931) 

Zullen aanvaarden den huwelijken staat: 1) Paulus Jacobus Hubertus Roggen, uit de parochie Tegelen en Anna Barbara Odilia Brueren uit deze parochie: 2 e roep 2) Peter Mattheus Linders uit de parochie Well en Maria Petronella Hendrica Verkoelen uit deze parochie. 1 e roep. Wie eenig beletsel weet is verplicht hetzelve bekend te maken. Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor de missies. Heden is voor onze parochie de Aanbiddingsdag. Het Allerheiligste blijft den heelen dag uitgesteld tot   vanavond zes uur. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie, de 2 e voor Gerard Niessen, echtgenoote en kinderen, de hoogmis voor de leevende en afgestorven weldoeners van het St. Petrus Liefdewerk. Na de hoogmis zal de Pauselijke Zegen gegeven worden, waaraan een volle aflaat verbonden is, voor alle geloovigen die bij deze Pauselijken Zegen tegenwoordig zijn en bidden tot intentie van Z.H. den paus. Biecht en H. Communie zijn daarbij niet uitdrukkelijk vereischt. Na de hoogmis geen catechismus. Om 2 uur aanbidding door de kinderen, om 3 uur Vespers, om half  6 completen met te Deum tot sluiting van den Aanbiddingsdag.  Het Patronaat kan heden niet beginnen voor kwart na 6. 

Maandag om half 7 H. Mis voor Maria Verhardt, om half 8 zing jgt  voor Godfried  Rooijakkers. Van dinsdag  tot en met vrijdag om half 7 geen H. Mis. Om 7 uur wordt de H. communie uitgereikt. 

Dinsdag om half 8 zing H. Mis voor Alphons Coenen. 

Woensdag om half 8 zing H. Mis voor de Wed. Mertens-Smits. 

Donderdag om half 8 zing jgt voor Cornelius Hoeben. 

Vrijdag om half 8 zing jgt voor Godfried Crienen  en Maria Niessen. 

Zaterdag om half 7 maandstonde voor de H.W. Geb. vrouwe barones d’Olne, om half 8 gest zing jgt met Vigilie voor de H.W. Geb. vrouwe Charlotte Verduchêne, geb. barones de Bossart. 

a.s. Zondag wordt de 1 e H. Mis opgedragen voor Piet Kuijpers vanwege de Jonge Boeren, die verzocht worden onder deze H. Mis tot de H. Tafel te naderen voor den overledene. 

De parochianen worden er nog eens aan herinnerd  dat vanaf heden tot en met a.s. Zondag 25 Jan. De Internationale bidweek gehouden wordt. Eenige gebedsformulieren zijn nog te krijgen in de sacristie Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor Louis Hasselman en Cornelius van den Eertwegh, beiden voorzien van de H. Sacramenten, voor Alphons Coenen, overleden te Boekel en voor wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom III p. Epiph. (25 januari 1931) 

Zullen aanvaarden  den huwelijken staat: 1) Paulus Jacobus Hubertus Roggen, uit de parochie Tegelen en Anna Barbara Odilia Brueren uit deze parochie. 3 e roep. 2) peter Mattheus Linders uit de parochie Well, en Maria Petronella Hendrica Verkoelen, uit deze parochie. 2 e roep. Wie eenig beletsel weet is verplicht hetzelve bekend te maken. Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor  het patronaat. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor Piet Kuypers, vanwege  de Jonge Boeren. De 2 e voor de parochie. De hoogmis voor Frans Peeters (Sitterd). Na de hoogmis catechismus. Dezen nam. om 3 uur  lof met rozenhoedje. 

Maandag 7 uur zing H. Mis voor  Alphons Coenen. Om 8 uur zing Jgt voor Gerardus Bol. 

Dinsdag half 7 H. Mis voor vrouw Brueren-Meskes. Om half 8 zing jgt voor Johannes Mertens en Louisa Boonen. 

Woensdag. Om half 8 zing jgt voor Joachim Beurskens. 

Donderdag Begrafenis van Louis Hasselman. 

Vrijdag. Uitvaart Louis van Hasselman. 

Zaterdag om half 8 zing H. Mis  voor Hubertus Nilessen. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor Louis Hasselman (3), Cornelis van den Eertwegh (2) en Johannes Ottenheim (1) voorzien van de H. Sacramenten en Alphons Coenen (3) overleden te Boekel en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom. Septuagesima (1 februari 1931) 

Zullen aanvaarden en huwelijken staat: Peter Mattheus Linders, uit de parochie Well en Maria Hendrica Petronella Verkoelen, uit deze parochie. 3e r oep. Wie eenig beletsel weet is verplicht hetzelve  bekend te maken. Heden 1 e Zondag der maand, vollen aflaat voor de leden der Broederschap van den H. Rozenkrans. Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor de missies. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie, de 2 e   voor Hendrik Gossens en echtgenoote. De hoogmis tot dankzegging. Na de hoogmis catechismus. Dezen namiddag van 3-4 uitstelling van het Allerheiligste waaronder lof, gezamenlijke aanbidding, Rozenhoedje en processie door de kerk. Daarna korte vergadering der “Nummers”. Het patronaat kan heden niet beginnen vòòr 5 uur. 

Maandag feest van Maria Lichtmis, feest van devotie, de diensten als op zondag. Om half 7 H. Mis  vanwege den R.K. Landbouwbond tot dankzegging voor de ontvangen weldaden gedurende het 30 jarig bestaan. Tevens algemene H. Communie voor de leden, welke alle verzocht worden zoo trouw mogelijk hieraan deel te nemen. Om 8 uur H. Mis voor de parochie, om kwart voor 10 wijding der kaarsen en processie, waarna de hoogmis, die opgedragen wordt voor de R.K. Landbouwbond, om Gods zegen af te smeeken voor de komende jaren. Na de hoogmis  generale absolutie met vollen aflaat voor de leden der 3 e Orde. s’Namiddags om 3 uur lof met Rozenhoedje. Onmiddellijk na het lof zal de Blasiuszegen gegeven worden tegen keelziekten. Ditzelfde zal geschieden op dinsdag het feest van St. Blasius, bijzonderen patroon tegen keelziekten. 

Dinsdag om half 7 zing H. Mis ter eere van de H. Brigitta voor de vee-verzekering. Om 9 uur huwelijksmis voor Paulus Roggen en Anna Brueren. 

Woensdag half 7, gest H. Mis ter eere van den H. Josef voor de familie Trienekens. Om half 8 zing H. Mis voor de H.W. Geb. vrouwe barones Max van Erp, overleden in Frankrijk. 

Donderdag half 7, zing jgt voor Hendrina en Anna Caris. Om half 8 zing jgt met vigilie voor Willem Kessels.  Donderdag komen de kinderen biechten: de jongens om half 10, de meisjes om half 11. s’Namiddags gelegenheid tot biechten van half 5 tot half 6. 

Vrijdag 1 e Vrijdag der maand vollen aflaat en bijzondere gunsten  voor hen die 9 achtereenvolgende 1 e vrijdagen tot de H. Tafel naderen. Om half 7 zing H. Mis met uitstelling ter eere van het H. Hart van Jezus voor hen die offeren. Om half 8zing jgt voor Wilhelmina Colbers-Rooijakkers en Odilia Colbers. 

Zaterdag om half 7 H. Mis voor Hendrik en Theodoor Vestjens. Om half 8 zing H. Mis tot zekere intentie. A.s. Vrijdag is de verjaardag  van de Pauskeuze en bij die gelegenheid zal op a.s. zondag na de hoogmis het Te Deum gezongen worden. Van Dinsdag 24 tot  Vrijdag 27 febr. Zal wederom in Manresa eene retraite gegeven worden voor de dienstplichtigen, die dezen zomer naar de kazerne moeten. Wij sporen vooral de ouders aan hunne dienstplichtige zonen daarheen te zenden. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor Cornelius van den Eertwegh (3) en Johannes Ottenheim (2), beiden voorzien van de H. sacramenten en voor Louis Hasselman, alhier overleden en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. (3 e Onze vader en Weesgegroet met het Heer geef haar de eeuwige rust enz.) 

Dom Sexagesima (8 februari 1931) 

Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor het patronaat. De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor Maria Theodora Heezen, de hoogmis voor de parochie. Na de Hoogmis zal het Te Deum gezongen worden voor Z.H. den Paus, bij gelegenheid van den verjaardag zijner Pauskeuze en diens kroning op 12 febr. Daarna catechismus.  Dezen namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje, daarna vergadering der 3 e Orde. Het patronaat begint heden om 5 uur. 

Maandag half 7 H. Mis voor Petronella Fleuren-Hendriks. Om half 8 zing jgt voor Hubertina Hoefnagels. 

Dinsdag half 7 zing H. Mis voor de overledenen der familie van Beek. Om 9 uur huwelijksmis voor Peter Mattheus Linders en Petronella Verkoelen. 

Woensdag 9 uur begrafenis  van Wed. Nillesen. Kwart voor 10 begrafenis van Joh. Ottenheim. 

Donderdag half 7 zing H. Mis voor Alph. Coenen, om half 8 uitvaart voor de Wed. Nillesen. 

Vrijdag half 7, zing H. Mis voor Gerard van den Eertwegh. Om half 8 uitvaart voor Joh. Ottenheim. 

Zaterdag half 7 H. Mis voor Louis Hasselman. Om half 8 zing jgt voor Antoon Jeucken. A.s. Zondag 15 febr. Zal in de zaal van H. van Bergen eene vergadering gehouden worden van de R.K.  kiesvereniging na de hoogmis. Er wordt een aandachtig gebed verzocht voor Johannes Ottenheim (3) en de Wed.  Nillesen, beiden voorzien van de H. Sacramenten, voor Louis Hasselman alhier overleden en voor allen wier namen op de doodenlijst staan. 

Dom Quinquagesima (15 februari 1931) 

Heden zal de 2 e collecte bestemd zijn voor de Missies.  De 1 e H. Mis wordt opgedragen voor de parochie. De 2 e voor Louis Hasselman, de hoogmis wordt opgedragen vanwege de stierhouderij “Volharding”. Heden na de hoogmis geen catechismus. Deze namiddag om 3 uur lof met Rozenhoedje. 

Maandag 7 uur H. Mis voor de Wed. Nillessen, om half 9 zing H. Mis voor de overleden leden der winkelvereeniging. 

Dinsdag om 7 uur zing jgt voor Anna Geurts-Halverkamp. Om 8 uur zing jgt Maria Veugelers en Arnoldus Peeters. 

Woensdag, Aschwoensdag, geboden vasten en onthoudingsdag. Voorde H. Mis wordt eerst de H. Communie en daarna de gewijde asch uitgereikt op de gewone wijze en zoo nodig ook na de 1 e H. Mis en voor de hoogmis. Om 7 uur H. Mis voor Johannes Ottenheim. Om 9 uur zing H. Mis voor de overledenen der families Linders en Verkoelen. s’Avonds om 6 uur lof met kruiswegoefening. 

Van donderdag af zullen voorloopig doch slechts nog voor korten tijd de H. Missen weer om half 7 en half 8 plaats hebben. Om half 7 gest H. Mis voor de H.W. Geb. freule Antoinetta barones de Bossart. Om half 8 zing H. Mis  met uitstelling (sacramentsmis) voor Petronella Bruijnen-Görtz. 

Vrijdag om half 7 gest zing H. Mis voor Franciscus d’Haemer  en Johanna Hoefnagels. Om half 8 zing  jgt voor Franciscus Stappers en Johanna Drabbels. s’ Avonds om 6 uur lof met kruiswegoefening. 

Zaterdag half 7 zing H. Mis voor Willem Schuurmans, echtgenoote en zoon. Om half 8 zing  jgt voor Jeanette Drabbels en Herman Görtz . 

Heden na de hoogmis vergadering der Kath. Kiesvereeniging in de zaal van H. van Bergen. A.s. dinsdagavond om half zeven zal de Eerw. Pater, die 9 jaren als missionaris in Brazilië werkzaam is geweest, in het patronaat eene lezing houden met lichtbeelden over Brazilië. Deze lezing zal afgewisseld worden door oefeningen van de turnclub van het patronaat. De entree is slechts 20 cent per persoon, men kan echter vooraf plaats bespreken voor 25 cent. a.s. Dinsdag morgen van 11-12 uur wegens plaatsgebrek worden de ouders verzocht geen kinderen mee te brengen. C

(C) H. Brueren 

Bron: particulier archief