ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

          

 

                                          zegel van Kessel
400 DE HEERLIJKHEID KESSEL  

PRIJZEN IN DE 18E EEUW

In de 18 e eeuw werd bij de Putt Eijck (Putting) diverse andere zaken verkocht en prijzen berekend voor verleende diensten. 

Het is interessant om eens te kijken hoe toen de prijzen lagen tegenover nu, heden ten dage. 

1771 
1 boom gestaan hebbende aen de hoff  82 guldens 10 stuivers 
enighe dunnen eijcken boomkens gestaen hebbende aen den wegh comende van den Uijlandt en leijdende langs de Pannekoij  naer de Bosch heide 103 guldens 5 stuyvers 
alsnoch verkocht aen de Mulder van Kessel 4 dennen boomen uyt het dennen bosken aen de Pannekoy voor 34 guldens 
alnoch aen Engelbert Stoex een doodt eijken boomken voor 6 guldens 5 stuyvers 

1760 
arbeidsloon voor het maken van schansen 1 1/2 dag 18 stuivers 
1 korte en 1 lange dag arbeidsloon 1 guldens 6 stuivers 1 oort 
400 bossen stro 20 gulden 
1 dag arbeidsloon 12 stuivers cleefs 

1764 
vracht voor 1 kar rogge van Kessel naar Venlo te brengen 15 stuivers 
loon voor 4 korte dagen 2 guldens 8 stuivers = 48 stuivers = 12 stuivers voor een korte dag 
loon voor 2 lange dagen 7 guldens 16 stuivers 3 oort 

1764 
20 cleene dennen tot keepers voor 22 gulden= 1 gulden 2 stuivers per stuk 
verkocht enighe doode eijcke boomkens gestaen hebbende langs den wegh aen de Pannekoij voor 
45 gulden 
alnoch een boomken voor 2 gulden 5 stuivers 
aen den selven eenen eijcken boom voor 16 guldens 
aen den mulder van Blerick eenen dennen boom gestaen hebbende op den boomgart tegen het kasteel voor 15 guldens 

1765 
aen Jan Geelen voor 7 lange dagen 4 guldens 19 stuivers 3 oort 
aen den selven 3 korte dagen 1 gulden 16 stuivers 
16 aug. 1774 (rekening van Peter Joosten bewoner van de Pannekoij)) 
10 karren stenen gehaald bij de Roffaert en naar de Puttingh gebracht  5 guldens 
(10 stuivers per kar afstand enkele kilometers) 
59 karren (vebleck?)hout naer Venlo gebracht 29 guldens 10 stuivers 
9 daegen eerdt gegraeven in de nije weij 13 guldens 10 stuivers 
10 karren mest gehaald te Baarlo en naer de nieuwe baent gebracht 5 guldens

3 karren pannen te Tegelen gehaald en naar de Puttingh gebracht 3 gulden 

16.0514 Familie D’ Erp Baarlo inv. nr. 2 

© H. Brueren  november 2006

 

402

HOF DE PUTTING KESSEL LEENVERHEFFING 1750

Op heden den 15 juni 1750 compareerde voor mij ondergechreven griffier van den edele hove van Gelderlandt den hooghgeboren en hoogweerdigen heere Wilhelm Joseph van Bierens, heere van Greverardt, deken van het coninclijck stift Aken, Prost van de collegiale van Rutten, denwelcke uijt crachte van volmacht gepasseert door de heere Albert Ferdinant graeve van Bierens, borghgraeve Zuabeeg heere van Edelenbourgh, oversten luitenant ten dinste van sijn  concklijke majesteyt van Spanien binnen Tarragona den 28 februari 1750 luyt akte van realisatie daer onder staende van denseleven date aen mij voorschreven greffier original verthoont heeft geasumeert geconstitueert en hiermede in sijne heere comparants naeme mede geassumeert en gesubstitueert den proc. C.J. Claessens om den hof tho Putteijck met de moolen stadt op de taesbeeck met alle andere rechten en toebehooren, gelegen onder Kessel en leenroerigh aen sijne conincklijke majestaet preusische  majestaets leenhof tot Gelder, soo en gelijck den heere Joachim Renold van Glasenap en Anna Louisa van Hondt, eheluijden aen den heere H van Wessem raedt en momboir van haer hooghmogenden de staeten de generael der vereenigde nederlanden en aen sijne vereerde ehemalinne de Paderborn, met de daerop sijnde mobilien ende bestialen met eenen bemp gelegen onder Baerlo, sijnde vrij en allodiaal erff, mets daervan aff of uijtgesondert, desen aengaende sal commen te doen en te handelen in de coopcedule breeder vermelt met welcke opgemelde voorsegde vercochte goederen den heere van Kessel baron van Merwick, als heere van Kessel, et jure venitatis bij onderlinge beschultis heeft weten te treden in den voog aen koopere recht ende deselve … … alsoo weten in name van den voorsegden heere Al. Fr. graeve van Bierens als bloetverwant van de weledele Anna Louisa van Glasenap geboorne van Hondt, te accoureeren om de voorschreven vercochte goederen wederom van den voornoemde heere baron van Merwick, heere van Kessel indien den selve onderlinghe het.   
RAL 16.0514 nr. 28   
© H. Brueren   november 2006

 

403

DOOD VAN WILLEM HEIJNEN 1706 KESSEL 

Willem Heynen werd door soldaten gelegerd te Venlo tijdens de Spaanse successie oorlog te Kessel doodgeschoten.
Memorie voor de regeerders van Kessel en Nehr. 
Hoe dat den 6e september 1706 uuyt Venlo tot Kessel is gecomen eene commando te voet ende te peerdt sterck ontrent 120 man, willende eeten, drincken ende fouragie voor de peerden, hebben zonder daartoe op te eenige orders te wille thoonen, wordende deselve partije gecommandeert door den Capiteyn luitenant mijnheere van het battallion d’ eenen dat deselve grove ende groote moetwilligheyden, hebben bedreven ende eeten, drincken , voor de manschap ende fouragie aen de paerden gecost heeft 39 gulden 16 3/4 stuivers als when bij geacte van eerste supplementen sijnde vandaer vertrocken sonder hetselve hebbe wille betaelen, sijnde deselve partije van Kessel voorsegd, getrocken naer Nehr, hebben een uhre gaens van Kessel wesenden alwaer, deselve Wilm Heijnen, inwoonder alhier hebben doodt geschooten ende andere grovere plonderinge ende ongeoorloofden handel hebben bedreven, als te sien uuijt de twee actens van 2 supplementen, hebbende oock vandaer bovens het doot schieten gevanckelijck mit genomen Hendrick Heijnen, sijnde den doodt geschooten Wilm sijnen broeder ende Areth Derx inwoonder alhier houdende deselve alnoch gevanckelijck in Venlo ende alsoo dese is een ongehoorde maniere van doen oock want al het selve met vorde beleth, soude het platte landt onmogelijck met oonze blieven in staet om te [--- ---] veel [-----] contrijbueren aen.
Dit stuk is in opgemaakt door Bodinckhuysen de schout van Kessel, op achterkant van een medisch advies. 
RAL 01.038 nr. 134  
© H. Brueren  november 2006

 

404  PAARDENDIENSTEN GELEVERD VANUIT KESSEL in 1757

De baron van Glazenap ging vanuit Tegelen op reis naar Roermond, daarna naar Kaldenkirchen en Hinsbeck en gaf de schepenen van Kessel opdracht om twee paarden te leveren in Tegelen, om naar Beesel te rijden, waar deze paarden zouden worden gewisseld voor twee paarden eveneens uit Kessel.

"Den 6e deses heeft den heer Glasenap aen ons ondergeschreven schepenen geordonneert, van den 7 dito s'morgens heel vroegh op de Houtmoolen te Tegelen te besorgen twee paerden om met deselve naer Besel te rijden, in welck dorp twee andere paerden insgelijx uijt Kessel geordonneert wiert verdigh te staen, om met de selve naer Ruremonde te rijden, welcke twee eerste paerden te Besel tot retour van den voorsegden heer Glasenap hebben moeten waghten, als wanneer met deselve paerden van Besel naer Kessel en Holmoolen, vandaer met een paert naer Kaldenkrcken en weder met hetzelfve naer de Holtmoolen en met beijde paerden ten selven avont offte naght van de Holtmoolen naer Hinsbeck en soodaenigh afgereden en verhit, dat de selve tot geenen arbeijt bequaem sijn, ja selft perijkel bij te verwaghten is, in oirconde der waerheijdt soo hebben wij dese geteeckent, Kessel den 9 julie 1757 Wilh. Klaassen Joegem Kessels”   

© H. Brueren  november 2006 


405 GEDWONGEN LEVERING VAN HOUT  1701 

De troepen gaven opdracht aan de schepenen van Kessel om hout te leveren voor pallisaden. Dit hout moest in Venlo worden afgeleverd. Bij nalatigheid werd als straf gedreigd met militaire executie. De commandant Kolonel de Mareschen heeft in het Frans voor ontvangst  getekend.      

"Den Grave ende Prince van Hornes & C. Ordonneren aen de regeerders van Kessel te doen fourneren vijffthien daegen naer de receptie deses, binnen dese stadt in handen van den Collonel Marechal 60 pallisaeden thien voeten lanck ende achtthien duymen in circumferentie van beucken ofte eycken houdt, op pene van militaire Executie in cas van naerlaetentheyt.

Actum Ruremonde den 5 Oktober 1701 geteeckent Le Comte de Hornes 

"Den Grave ende Prince van Hornes & C. Ordonneren aen de regeerders van Kessel te doen fourneren acht daegen naer de receptie deses binnen de stadt Venlo in handen Controlleur Mom 144 Fassinen van wyen houdt 8 a. 10 voethen lanck, 30 a. 40. duymen in circumferentie, gebonden met vier Banden, ende 3 staecken 15.a.20 voeten lanck, 18. a 20 duymen dick naer de dickste kandt, alles op penen van militaire Executie in cas van naerlaetentheyt. Actum Ruremonde den 9 Oktober 1701. Geteeckent Le Comte de Hornes". 

© H. Brueren  november 2006     


406   KANONKOGEL


Deze kogel werd in 2006 gevonden op een akker in de omgeving van het Huuske aan de Maas in Oijen Kessel.

gewicht 0.96 kilo  diameter 6,2 centimeter

Mogelijk hier terecht gekomen bij de belegering en plundering door Willem van Oranje in 1572 van het Huuske in Oijen. 

© H. Brueren  november 2006     


407  BASCULE UIT 1657

Bij het slopen van een betonnen vloer in een stal te Kessel werd een bascule gevonden met het jaartal 1657. (ingeslagen jaartal)  Deze was in het beton aangebracht als bewapening in de betonnen vloer die zeer waarschijnlijk is gestort in de periode 1880-1900. De bascule werd gebruikt voor het wegen van oogstproducten en is in zeer goede staat.

© H. Brueren  november 2006      


408  Een oude munt       

 

Oord Luik 1744 met buste St. Lambertus op de voorzijde en op de achterzijde de tekst sedem vacantie wat betekent dat de bisschopszetel op dat moment vrij was.

Deze munt 24-04-2005 gevonden op de boerderij Kopenhof in vroeger eeuwen genaamd Duijckershof Oijen 8 Kessel van de familie Peeters. 

Het betreft een Liard van Luik met op de voorzijde een afbeelding van St. Lambertus  Met de tekst ST LAMBERTUS PATRO LEOD het geen betekent St. Lambertus patroon van Luik. Deze Heilige werd in Maastrichtvermoord en in Sint Pieter - Maastricht  begraven. Later is hij overgebracht naar Luik en aldaar begraven en wordt er vereerd als de beschermheilige van de Stad.

Op de achterzijde staan een viertal wapenschilden afgebeeld, waaronder het schild met de drie hoorns van het land van Horne en het jaartal 1744. Er staat vermeld in het latijn “SEDE VACANTE DEC ET CAP LEOD ” wat betekent vacante zetel ”.  De munt werd in dat jaar geslagen waarschijnlijk wegens de wisseling van de Prins - Bisschop van Luik. In 1744 werd n.l. een nieuwe Prins – Bisschop benoemd Jean Theodore de Baviere.

De duit was een munt van geringe waarde n.l. 5/8 cent, hetgeen in die tijd natuurlijk beduidend meer was dan de cent van tegenwoordig. De munt is vervaardigd van koper. De tegenwoordige waarde als antieke munt bedraagt enkele Euro’s.

De plaats waar hij is gevonden, is de tuin naast de boerderij.  

Hub Brueren is reeds vele jaren bezig met een onderzoek naar deze zeer oude boeren hof ten tijde van de munt Dijckershof genaamd en zal te zijner tijd met een publicatie komen.

De reden van de zoektocht met de metaaldetector is gelegen in het feit dat E. Brueren-Peeters zich herinnert dat haar vader Herman Peeters het navolgende heeft verteld:

Tijdens de 2 e wereldoorlog waren in november 1944 de Engelse soldaten hun komen bevrijden. De Duitsers werden tot over de Maas terug gedreven. s’ Nachts kwamen er echter Duitse patrouilles de Maas over en kwamen dan in contact met de Engelsen. Op een nacht hoorde hij buiten veel kabaal en schieten. Toen het rustig werd hoorde hij een Engelse soldaat kermen.  Hij durfde echt niet naar buiten, hij was de dag ervoor door een Duitse soldaat door de mouw geschoten doch niet gewond geraakt, het was immers levensgevaarlijk. Tegen de morgen kwam een Engelse jeep en heeft de soldaat mee genomen. Later toen alles rustig was en het inmiddels licht was geworden buiten waagde hij zich naar buiten en vond een hand met een ring aan een vinger. Hij heeft de hand opgepakt en in de tuin begraven. Lies heeft steeds gedacht, naar die hand moeten wij gaan zoeken en als het kan de ring teruggeven aan de familie in Engeland. 

Dus werd na lang aarzelen Herman Mertens ingeschakeld die er wel voor voelde om de hand te gaan zoeken.  Ton Weijers woonachtig in de Helling in Baarlo, die reeds vele jaren actief is in het opsporen van oorlogs - herinneringen werd door Herman gepolst en wilde wel komen zoeken met zijn metaaldetector. Op zaterdag 24 april 2005 werd de zoektocht ingezet. Het was zoeken naar een speld in een hooiberg, aangezien de exacte plaats niet bekend is. Aangezien Herman Peeters niet meer in leven is wordt het dus zeer moeilijk om de exacte plaats te achterhalen. Enkele mensen uit Oijen hebben het verhaal bevestigd, doch weten ook niet de exacte plaats.

Helaas heeft de speurtocht niets opgeleverd… maar toch… een oude munt uit 1744.

© H. Brueren 

409

Hongersnood in Kessel 1729

Rond  de jaren 1730 heerste er in Kessel en omgeving grote nood. Het is reeds uit onderzoeken bekend dat er diverse boerderijen braak lagen en niet verpacht konden worden. De pachters konden de huur niet opbrengen. De bevolking leefde in grote armoede zoals uit onderstaande brief blijkt waarbij enkele schepenen van Kessel naar Geldern gingen om uit de voorraden van de Pruisische heersers graan te halen om aan de bevolking uit te delen. 

Tevens gaat hierbij een lijst hoe het graan  in Kessel werd verdeeld. In totaal werd in Kessel in juni 1729  31 malder uitgedeeld. Een malder is een oude inhoudsmaat voor granen en andere landbouwproducten zoals boekweit of erwten. De inhoud verschilt per streek of zelfs per plaats. Men kan ongeveer aanhouden 135 liter Een malder werd onderverdeeld in zes vat, een vat in vier kop 

Wij sempteleijke schepenen ende geswoeren der Heerlickheijdt Kessel geven mits deser volle maght aen onze medeschepen Geraedt Ingen Nodt  ende den geswoeren Jan Kessels, om tot Gelder uijt sijne Concklicke Majesteits Magasijnen te versoecken en te ontfangen alsulcke quantiteijt van rogh, als sij van den Heeren daer over maght hebbende te disponeeren, sullen konnen vercrijgen tot subintentie van deses gemeijnts inwoonderen  die tegenwoordigh alles tesamen sijn in de grootste armoede ende gebreeck van broodt, als oijt bij menschen gedencken geweest hebben. Dat de voors. Gecommiteerde van de ontfangene vruchten sullen quitantie geven en voorders daerover contracteeren als sulx beheert , beloven te sullen houden ende doen houden alle t gheene door haer, desen aengaende sal worden gedaen; voor vast bundigh en van vollen weerde, gelijck off sulx door ons alle tesamen gedaen waere, onder verbandt van indeminatie als naer echten, oirkonder der waerheijdt vant t gheene voorss. Hebben wij op dese onsen gemeijnts segelen gedruckt ende door onsen jonghsten schepen in absentie van den secr. laeten onderteijkenen tot Kessel den 7 junij 1729.  Leonaerdus Kuijpers 

Lijste vande ghenighe welcke uijt Sijne Conincklijke Majesteits Magasijn tot Geldern versoecken rogghe te lichten ende quantiteijt vanden selven: 

Hendrick Engelen, 3 vat, Frans Claessen, 3 vat, Wilm Heijmans 4 vat, Hendrik Vandevelden   1 malder, Digna Grommen 2 vat, Wilm Meerts 1 malder, Ruth Hoube 4 vat, Geurt Aerts 1 malder, Linnert Spee 2 malder, Jan Bongers 2 malder, Peter janssen in de Donck 4 vat, Wilm Jacobs 1 malder, Jan Hendriks op t Loe 1 malder, Peter Janssen aen den Aensteut 3 vat, Marten Bongers 1 malder, Jan Cuijpers 4 vat, Wilhelmus Zeligh 1 malder, Joannes Cuijpers 3 vat, Peter Smeets op Claeshoff 1 malder, Lins Thissen 3 vat, Joannes Kessels 1 malder, Peter Spee 4 vat, Jan Janssen 1 malder, Joachim Dener 5 vat, Joannes Beurskens 1 malder, Rein Hillen 1 malder, Geurt Hax 1 malder, Theunis Houwen 2 vat, Jan Beurskens 1 malder, Hendrick Houwen, 1 malder, Lins Thissen opden Kerckenhoff 1 malder, 3 vat, Jan Reinders 3 vat, Peter Büskes 1 malder, Peter Jacobs 2 vat, Joachim Beurskens 4 vat, Jan Schaeffels 1 malder, Gerit Bongers 3 vat, Joannes Winckens 3 vat, Joost van de Saur 3 vat, Geret Peters 1 malder, Geret Meerts 1 malder 3 vat, Geurtie Zelen 3 vat, Jan Peters 3 vat, Linnert Verhardt 3 vat, Rein Hillen noch 3 vat, Lennet Vandervelden 3 vat, Aloff Peters 4 vat. 

Er was in totaal 31 malder te verdelen en er was nog over dus werd het restant verkocht aan de navolgende personen: 

Geurts Hax 3 malder 3 vat, 31/2 schellingen, Jan Bongers 3 malder 3 vat 31/2 schellingen, Wilm Jacobs 3 malder  2 schellingen, Geurt Aerts 2 malder 3 vat, 5 …, Claes Beurskens en Hendrik Jacobs 3 malder, 3 vat, 3 schellingen 4 stuivers, Rein Hillen 4 malder, (geen bedrag vermeld) Linnert Spee 3 malder 3 vat, 3 schellingen 4 stuivers,  Lins Thissen Opden Kerkckenhoff 3 malder 3 vat, 3 schellingen 4 stuivers, Jan Hendriks op t Loe 4 malder. (geen bedrag vermeld) 

Bron: RHCL 01.038 nr. 288 

© H. Brueren 


410  Belastingen

De mensen moesten vroeger ook belasting betalen, dat is dus niets nieuws, maar de manier waarop was wel heel anders dan nu.

Zo moest o.a. het zo genaamde kopgeld worden betaald, het ging over de mensen die er woonden, bijvoorbeeld mannen 1 vrouwen en kinderen boven de 12 jaar 1/2 rijksdaalder, dat gold ook voor knechten en dienstmaagden. De bewoner (het hoofd van het gezin) van een huis moest deze afdragen aan de schatheffer die langs de huizen ging. Deze wijze van belasting ophalen is voor ons nu een groot voordeel, de schatbewaarder ging steeds dezelfde route, zodoende is het nu mogelijk te reconstrueren waar de mensen woonden, aangezien veel lijsten bewaard zijn gebleven.

Zo ook onderstaande lijst van de beestenschat in Kessel, waarbij kan worden afgeleid wie ongeveer waar woonde en vooral hoeveel vee zij bezaten.

Zo kan o.a. worden afgeleid welke mensen buiten het dorp woonden, deze hielden n.l. een aantal ganzen voor de beveiliging. Ganzen zijn waakzaam en alarmeren als er onraad is.

Later vanaf 1713 tot 1794 in de Pruisische tijd moest o.a. belasting worden betaald over de schoorstenen en de ramen in huis. Een gevolg daarvan was dat de mensen grote ramen gingen dichtmetselen. Er werden veel ramen dicht gemetseld en om dat niet te laten opvallen ging men de huizen wit verven. Zo is ook het witte stadje Thorn ontstaan.

©. H. Brueren

Schatlijsten Beestenschat Kessel  1719  

Beestenschat 11-02-1719 

  

naam

INPUT

koeien

rund

schaap

bijen

gans

koeien

rund

schaap

bijen

gans

rijksd

shilling

stuivers

totaal

Schatlijsten Kessel 1719
1 koe

1 rund

1 schaap

1bijen

1 gans
Bron: RALM 01.038 
1/2 rksd

2 shBeestenschat 11-02-1719

1 rks=8shBuerskens, Guert

1

4

0

0

0


1,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2

0

0

0

1,06%

0,00%

0,00%

0,27%

Kessels, Aert Peeter

2

2

0

0

0


0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Kessels, Peeterken

3

2

0

0

0


0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Kessels, Willem

4

2

0

0

0


0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Dorssers, Derick

5

1

0

0

0


0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Hooren, Marijn van

6

2

0

0

0


0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Kessels, Stoffel

7

4

2

0

35


1,20%

1,90%

0,00%

9,30%

0,00%

3

7

4

0

1,60%

1,68%

2,70%

1,86%

Kessels,, Willem

8

3

0

20

0


0,90%

0,00%

2,30%

0,00%

0,00%

2

2

4

0

1,06%

0,48%

2,70%

1,06%

Frenssen, Hendrik

9

1

0

0

0


0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Buerskens, Tis

10

2

0

18

0


0,60%

0,00%

2,00%

0,00%

0,00%

1

6

0

0

0,53%

1,44%

0,00%

0,93%

Vissers, Marij

11

1

0

0

0


0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Buerskens, Klaes

12

1

0

0

0


0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Dorssers, Guert

13

3

0

0

0


0,90%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

4

0

0

0,53%

0,96%

0,00%

0,66%

Smeets, Hendrick

14

1

0

0

0


0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Lenssen, Jan

15

2

0

0

0


0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Klaessen, Frans

16

3

0

0

0


0,90%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

4

0

0

0,53%

0,96%

0,00%

0,66%

Buerskens, Peeter

17

1

0

0

0


0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Gielen, Paulus

18

1

0

0

0


0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Kuijpers, Peeter

19

3

0

0

0


0,90%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

4

0

0

0,53%

0,96%

0,00%

0,66%

Christiaans, Johannes

20

2

0

0

0


0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Bruijn, Barbara de

21

1

0

0

0


0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Kessels, Seger

22

1

0

0

0


0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Willems, Lendert

23

3

0

0

2


0,90%

0,00%

0,00%

0,50%

0,00%

1

4

4

0

0,53%

0,96%

2,70%

1,20%

Velde, van der Cornelis

24

1

0

0

0


0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Kessels, Willem

25

3

0

0

0

0

0,90%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

4

0

0

0,53%

0,96%

0,00%

0,66%

Winckens, Peeter

26

2

0

4

0

0

0,60%

0,00%

0,50%

0,00%

0,00%

1

1

2

0

0,53%

0,24%

1,35%

0,53%

Berckers, Marcellis

27

1

1

2

0

0

0,30%

1,00%

0,20%

0,00%

0,00%

0

6

4

0

0,00%

1,44%

2,70%

1,33%

Hendrickx, Tis

28

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Kessels, Lendert

29

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Jorissen, Jan

30

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Hollander, Steven den

31

1

0

4

0

0

0,30%

0,00%

0,50%

0,00%

0,00%

0

0

0

pro deo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Mieuwissen, Sibert

32

0

0

0

43

0

0,00%

0,00%

0,00%

11,40%

0,00%

1

6

2

0

0,53%

1,44%

1,35%

1,20%

Timmermans, Derick

33

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Croonenbroek, Willem

34

1

1

0

0

0

0,30%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

6

0

0

0,00%

1,44%

0,00%

0,80%

Peeters, Jan

35

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Buerskens, Frans

36

3

0

0

0

0

0,90%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

4

0

0

0,53%

0,96%

0,00%

0,66%

Smeets, Willem de Wed

37

6

1

38

0

3

1,80%

1,00%

4,30%

0,00%

9,70%

4

6

4

0

2,13%

1,44%

2,70%

1,86%

Derickx, Jacob

38

0

1

0

0

0

0,00%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Weerdt, Peter op den

39

4

1

4

8

0

1,20%

1,00%

0,50%

2,10%

0,00%

2

6

0

0

1,06%

1,44%

0,00%

1,06%

Bruijn, Hermanis de

40

4

0

12

0

0

1,20%

0,00%

1,40%

0,00%

0,00%

2

4

0

0

1,06%

0,96%

0,00%

0,80%

Neer, Mattijs van

41

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Peeters, Jan

42

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Derickx, Jordaen

43

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Grommen, Gielis

44

2

1

0

0

0

0,60%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

2

0

0

0,53%

0,48%

0,00%

0,40%

Wijnen, Mieuwis

45

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Reef, Joannes

46

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Wijnen, Wijn, de Wed.

47

2

0

12

0

0

0,60%

0,00%

1,40%

0,00%

0,00%

1

4

0

0

0,53%

0,96%

0,00%

0,66%

Vonckers

48

5

2

0

0

0

1,50%

1,90%

0,00%

0,00%

0,00%

3

0

0

0

1,60%

0,00%

0,00%

0,40%

Janssen, Leonardt

49

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Kessels, Peeter 

50

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Schoenmakerw, Peeter

51

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Janssen, Lens

52

0

0

0

13

0

0,00%

0,00%

0,00%

3,40%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Gysberts, Willem

53

3

1

18

0

0

0,90%

1,00%

2,00%

0,00%

0,00%

2

4

0

0

1,06%

0,96%

0,00%

0,80%

Nijskens, Martinus

54

6

4

50

0

0

1,80%

3,80%

5,70%

0,00%

0,00%

6

0

4

0

3,19%

0,00%

2,70%

1,33%

Spee, Hendrick

55

2

1

4

7

0

0,60%

1,00%

0,50%

1,90%

0,00%

1

3

4

0

0,53%

0,72%

2,70%

1,06%

Spee, Coenraadt

56

2

1

6

0

0

0,60%

1,00%

0,70%

0,00%

0,00%

1

4

0

0

0,53%

0,96%

0,00%

0,66%

Buerskens, Marten

57

3

1

0

0

0

0,90%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

6

0

0

0,53%

1,44%

0,00%

0,93%

Buerskens, Willem

58

5

1

24

0

0

1,50%

1,00%

2,70%

0,00%

0,00%

3

6

0

0

1,60%

1,44%

0,00%

1,20%

Buerskens, Jan

59

7

4

50

0

2

2,10%

3,80%

5,70%

0,00%

6,50%

6

5

2

0

3,19%

1,20%

1,35%

1,73%

Buerskens, Jan (knecht Lens)

60

0

0

0

15

0

0,00%

0,00%

0,00%

4,00%

0,00%

0

5

0

0

0,00%

1,20%

0,00%

0,66%

Leenarts, Stoffel

61

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Koel, Gerit in de 

62

1

2

2

0

0

0,30%

1,90%

0,20%

0,00%

0,00%

1

0

4

0

0,53%

0,00%

2,70%

0,66%

Smeets, Jan

63

2

0

14

0

0

0,60%

0,00%

1,60%

0,00%

0,00%

1

4

4

0

0,53%

0,96%

2,70%

1,20%

Janssen, Gerardt (Brabander)

64

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Guerts, Merriken

65

2

1

0

0

0

0,60%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

2

0

0

0,53%

0,48%

0,00%

0,40%

Heijmans, Tilman

66

3

0

3

10

0

0,90%

0,00%

0,30%

2,60%

0,00%

2

0

2

0

1,06%

0,00%

1,35%

0,53%

Schoenmachers, Jouchim

67

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Dorssers, Tilman

68

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Cuijpers, Jan

69

2

1

2

0

0

0,60%

1,00%

0,20%

0,00%

0,00%

1

2

4

0

0,53%

0,48%

2,70%

0,93%

Gielen, Aret

70

2

0

5

0

0

0,60%

0,00%

0,60%

0,00%

0,00%

1

1

4

0

0,53%

0,24%

2,70%

0,80%

Weem, Tis van de

71

2

0

1

0

0

0,60%

0,00%

0,10%

0,00%

0,00%

1

0

2

0

0,53%

0,00%

1,35%

0,40%

Mieuwissen, Lijsbeth

72

4

2

0

25

0

1,20%

1,90%

0,00%

6,60%

0,00%

3

4

2

0

1,60%

0,96%

1,35%

1,20%

Cornelissen, Cornelis

73

0

0

0

9

0

0,00%

0,00%

0,00%

2,40%

0,00%

0

3

0

0

0,00%

0,72%

0,00%

0,40%

Kessels, Jan

74

4

0

14

0

0

1,20%

0,00%

1,60%

0,00%

0,00%

2

4

4

0

1,06%

0,96%

2,70%

1,33%

Mieuwissen, Neesken

75

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Mul, Peeter

76

0

1

0

0

0

0,00%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0

pro deo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Engelen, Guert

77

3

1

5

0

0

0,90%

1,00%

0,60%

0,00%

0,00%

1

7

2

0

0,53%

1,68%

1,35%

1,33%

Naus, Jouchim

78

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Vullinghs, Korst

79

2

1

1

0

0

0,60%

1,00%

0,10%

0,00%

0,00%

1

2

2

0

0,53%

0,48%

1,35%

0,66%

Naus, Herman

80

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Hendrickx, Geerardt

81

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Janssen, Aret

82

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0

pro deo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Gielen, Jan

83

2

1

0

0

0

0,60%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

2

0

0

0,53%

0,48%

0,00%

0,40%

Benickvloet, Geurt in de ?

84

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Janssen, Jaenis

85

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0

0

0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Gielen, Willem

86

2

1

18

50

0

0,60%

1,00%

2,00%

13,20%

0,00%

4

0

4

0

2,13%

0,00%

2,70%

1,06%

Spee, Hendrick (speelman)

87

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0

0

0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Lier, Jan van

88

1

1

0

5

0

0,30%

1,00%

0,00%

1,30%

0,00%

0

7

4

0

0,00%

1,68%

2,70%

1,46%

Daemen, Hendrik

89

1

1

0

0

0

0,30%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

6

0

0

0,00%

1,44%

0,00%

0,80%

Buerskens, Jan

90

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0

pro deo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Fijen, Guert

91

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

4


0,00%

0,00%

2,70%

0,53%

Schenvelt, Jacob op

92

4

2

24

0

0

1,20%

1,90%

2,70%

0,00%

0,00%

3

4

0


1,60%

0,96%

0,00%

0,93%

Engelen, Thevis

93

3

2

25

0

0

0,90%

1,90%

2,80%

0,00%

0,00%

3

0

2


1,60%

0,00%

1,35%

0,66%

Peeters, Jan

94

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0


0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Spee, Jan

95

2

0

15

15

0

0,60%

0,00%

1,70%

4,00%

0,00%

2

2

0


1,06%

0,48%

0,00%

0,53%

Schaeffels, Peeter

96

3

0

0

0

0

0,90%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

4

0


0,53%

0,96%

0,00%

0,66%

Slots, Ruth

97

4

2

44

0

0

1,20%

1,90%

5,00%

0,00%

0,00%

4

3

2

?

2,13%

0,72%

1,35%

1,20%

Meerts, Willem

98

2

0

2

0

0

0,60%

0,00%

0,20%

0,00%

0,00%

1

0

4


0,53%

0,00%

2,70%

0,66%

Smeets, Guert

99

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0


0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Wijnen, Hendrick

100

2

1

11

8

0

0,60%

1,00%

1,20%

2,10%

0,00%

2

0

2


1,06%

0,00%

1,35%

0,53%

Martens, Metien

101

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0


0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Naus, Jan

102

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0


0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Gerits, Willem

103

3

0

4

3

0

0,90%

0,00%

0,50%

0,80%

0,00%

1

6

2


0,53%

1,44%

1,35%

1,20%

Snaterbeck, Jan op den

104

2

1

0

0

0

0,60%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

2

0


0,53%

0,48%

0,00%

0,40%

Willemsen, Willem

105

2

2

0

7

0

0,60%

1,90%

0,00%

1,90%

0,00%

1

6

2


0,53%

1,44%

1,35%

1,20%

Bouten, Tilman

106

1

1

0

0

0

0,30%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

6

0


0,00%

1,44%

0,00%

0,80%

Peeters, Geef

107

3

0

0

0

0

0,90%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

4

0


0,53%

0,96%

0,00%

0,66%

Bongardt, Geerardt in gen

108

2

1

0

12

0

0,60%

1,00%

0,00%

3,20%

0,00%

1

6

0


0,53%

1,44%

0,00%

0,93%

Steegh, Lenonardt in de

109

2

0

2

0

0

0,60%

0,00%

0,20%

0,00%

0,00%

1

0

4


0,53%

0,00%

2,70%

0,66%

Martens, Peeter de weduwe

110

4

3

35

0

0

1,20%

2,90%

4,00%

0,00%

0,00%

4

1

4


2,13%

0,24%

2,70%

1,20%

Gerardts, Theunis

112

4

2

20

13

0

1,20%

1,90%

2,30%

3,40%

0,00%

3

7

0


1,60%

1,68%

0,00%

1,33%

Boermans hoff, Jan op

113

4

2

23

0

0

1,20%

1,90%

2,60%

0,00%

0,00%

3

3

4


1,60%

0,72%

2,70%

1,33%

Houtmortels, Guert

114

4

2

8

4

0

1,20%

1,90%

0,90%

1,10%

0,00%

3

0

0


1,60%

0,00%

0,00%

0,40%

Aenstoot, cleijne Jan in de 

115

2

1

0

0

0

0,60%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

2

0

(peeters?)

0,53%

0,48%

0,00%

0,40%

Aenstoot, groote Guert in de 

116

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0


0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Hendrickx, Jan

117

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0


0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Tobben Goet, Jan in 

118

2

1

0

0

0

0,60%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

2

0


0,53%

0,48%

0,00%

0,40%

Lenen goet, de halfman in

119

3

1

0

0

0

0,90%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

6

0

?

0,53%

1,44%

0,00%

0,93%

Joosten, Jacob

120

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0


0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Schaeffels, Willem

121

2

1

0

0

0

0,60%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

2

0


0,53%

0,48%

0,00%

0,40%

Mill, Lijsbeth van

122

1

1

0

0

0

0,30%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0

pro deo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Guetiens, Trin

123

1

0

0

0

0

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0

pro deo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Theunissen, Frans

124

3

2

13

0

0

0,90%

1,90%

1,50%

0,00%

0,00%

2

4

2


1,06%

0,96%

1,35%

1,06%

Heijecamp, den

125

1

1

8

0

0

0,30%

1,00%

0,90%

0,00%

0,00%

0

0

0

pro deo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Hundt, den heere

126

8

2

43

0

0

2,40%

1,90%

4,90%

0,00%

0,00%

6

2

2


3,19%

0,48%

1,35%

1,33%

Broeck, Leonardt van den

127

3

1

3

0

2

0,90%

1,00%

0,30%

0,00%

6,50%

1

7

4


0,53%

1,68%

2,70%

1,60%

Uuylandt, Lijsbeth op 'd

128

1

0

1

0

0

0,30%

0,00%

0,10%

0,00%

0,00%

0

0

0

pro deo ?

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Verbocket, Herm.

129

3

1

9

0

1

0,90%

1,00%

1,00%

0,00%

3,20%

2

1

2


1,06%

0,24%

1,35%

0,66%

Verhardt, Peeter

130

2

1

0

14

0

0,60%

1,00%

0,00%

3,70%

0,00%

1

6

4


0,53%

1,44%

2,70%

1,46%

Houwen, Theunis

131

1

1

0

1

0

0,30%

1,00%

0,00%

0,30%

0,00%

0

6

2


0,00%

1,44%

1,35%

1,06%

Reynders, Reynder

132

3

2

12

0

3

0,90%

1,90%

1,40%

0,00%

9,70%

2

5

0


1,06%

1,20%

0,00%

0,93%

Houtmortels, Peeter

133

2

0

1

0

0

0,60%

0,00%

0,10%

0,00%

0,00%

1

0

2


0,53%

0,00%

1,35%

0,40%

Schoenmakers, Paulus

134

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0


0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Meerts, Theunis

135

4

1

14

0

3

1,20%

1,00%

1,60%

0,00%

9,70%

2

7

4


1,06%

1,68%

2,70%

1,73%

Jacobs, Tijs

136

1

1

0

0

0

0,30%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0


0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Linssen, Jan

137

6

2

34

13

2

1,80%

1,90%

3,90%

3,40%

6,50%

4

4

2


2,13%

0,96%

1,35%

1,33%

Willemsen, Hendrick op de Put

138

5

3

20

0

0

1,50%

2,90%

2,30%

0,00%

0,00%

4

0

4


2,13%

0,00%

2,70%

1,06%

Loo, Hendrick op

139

3

2

20

10

0

0,90%

1,90%

2,30%

2,60%

0,00%

3

2

0


1,60%

0,48%

0,00%

0,66%

Driessen, Hendrick

140

2

2

0

0

0

0,60%

1,90%

0,00%

0,00%

0,00%

1

4

0


0,53%

0,96%

0,00%

0,66%

Noot, Gerit in gen

141

2

0

0

0

0

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

0

0


0,53%

0,00%

0,00%

0,13%

Velde, Lamert van

142

2

1

0

0

0

0,60%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

2

0


0,53%

0,48%

0,00%

0,40%

Boshoek, Jan in

143

4

3

8

0

1

1,20%

2,90%

0,90%

0,00%

3,20%

3

1

0


1,60%

0,24%

0,00%

0,53%

Oeijen, 't Huys

144

5

4

37

0

0

1,50%

3,80%

4,20%

0,00%

0,00%

5

2

0


2,66%

0,48%

0,00%

0,93%

Scheper, den (bij huys Oeijen)

145

0

0

10

0

0

0,00%

0,00%

1,10%

0,00%

0,00%

0

2

2


0,00%

0,48%

1,35%

0,53%

Wijnen, Jan

146

2

0

3

19

1

0,60%

0,00%

0,30%

5,00%

3,20%

1

7

4


0,53%

1,68%

2,70%

1,60%

Rijt, Guertin in de 

147

1

0

0

0


0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

4

0


0,00%

0,96%

0,00%

0,53%

Buerskens, Tilman

148

5

2

35

8

2

1,50%

1,90%

4,00%

2,10%

6,50%

4

7

0


2,13%

1,68%

0,00%

1,46%

Schaeffels, Willem

149

5

4

40

0

5

1,50%

3,80%

4,50%

0,00%

16,10%

5

3

0


2,66%

0,72%

0,00%

1,06%

Jacobs, Peeter

150

3

2

6

0

2

0,90%

1,90%

0,70%

0,00%

6,50%

2

2

4


1,06%

0,48%

2,70%

1,06%

Joosten, Guert  (Duijckershof)

151

4

4

10

0

4

1,20%

3,80%

1,10%

0,00%

12,90%

3

4

4


1,60%

0,96%

2,70%

1,46%

Hummeray, Francis op

152

0

0

10

0

0

0,00%

0,00%

1,10%

0,00%

0,00%

0

3

2


0,00%

0,72%

1,35%

0,66%

Spee, Tis

153

3

1

2

29

0

0,90%

1,00%

0,20%

7,70%

0,00%

3

0

2


1,60%

0,00%

1,35%

0,66%

totaal KESSEL


340

105

883

378

31

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

188

416

148


100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

gemiddelde KESSEL


2,24

0,69

5,81

2,49

0,24

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,24

2,74

0,97


0,006571711

0,006568421

0,006572368

0,006564474

meest KESSEL


8

4

50

50

5

0,024

0,038

0,057

0,132

0,161

6

7

4


0,0319

0,0168

0,027

0,0186

gemiddelde  OIJEN


2,91

1,82

14,64

5,09

1,50

0,01

0,02

0,02

0,01

0,04

2,36

3,18

1,64


0,012581818

0,007636364

0,011045455

0,009527273

meest OIJEN


5

4

40

29

5

0,015

0,038

0,045

0,077

0,161

5

7

4


0,0266

0,0168

0,027

0,016

totaal OIJEN


32

20

161

56

15

9,6

19,1

18,1

14,8

48,4

26,00

35,00

18,00


0,14

0,08

0,12

0,10

Bron: RALM 01.038