ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

403

HOF DE PUTTING KESSEL LEENVERHEFFING 1750

Op heden den 15 juni 1750 compareerde voor mij ondergechreven griffier van den edele hove van Gelderlandt den hooghgeboren en hoogweerdigen heere Wilhelm Joseph van Bierens, heere van Greverardt, deken van het coninclijck stift Aken, Prost van de collegiale van Rutten, denwelcke uijt crachte van volmacht gepasseert door de heere Albert Ferdinant graeve van Bierens, borghgraeve Zuabeeg heere van Edelenbourgh, oversten luitenant ten dinste van sijn  concklijke majesteyt van Spanien binnen Tarragona den 28 februari 1750 luyt akte van realisatie daer onder staende van denseleven date aen mij voorschreven greffier original verthoont heeft geasumeert geconstitueert en hiermede in sijne heere comparants naeme mede geassumeert en gesubstitueert den proc. C.J. Claessens om den hof tho Putteijck met de moolen stadt op de taesbeeck met alle andere rechten en toebehooren, gelegen onder Kessel en leenroerigh aen sijne conincklijke majestaet preusische  majestaets leenhof tot Gelder, soo en gelijck den heere Joachim Renold van Glasenap en Anna Louisa van Hondt, eheluijden aen den heere H van Wessem raedt en momboir van haer hooghmogenden de staeten de generael der vereenigde nederlanden en aen sijne vereerde ehemalinne de Paderborn, met de daerop sijnde mobilien ende bestialen met eenen bemp gelegen onder Baerlo, sijnde vrij en allodiaal erff, mets daervan aff of uijtgesondert, desen aengaende sal commen te doen en te handelen in de coopcedule breeder vermelt met welcke opgemelde voorsegde vercochte goederen den heere van Kessel baron van Merwick, als heere van Kessel, et jure venitatis bij onderlinge beschultis heeft weten te treden in den voog aen koopere recht ende deselve … … alsoo weten in name van den voorsegden heere Al. Fr. graeve van Bierens als bloetverwant van de weledele Anna Louisa van Glasenap geboorne van Hondt, te accoureeren om de voorschreven vercochte goederen wederom van den voornoemde heere baron van Merwick, heere van Kessel indien den selve onderlinghe het.   

RAL 16.0514 nr. 28   

© H. Brueren   november 2006