ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


802

TROEPEN TIJDENS SPAANSE SUCCESIE OORLOG                                                                                                                                                             

Tijdens de Spaanse successieoorlog (1702-1713) moesten de Engelse en Deense troepen van proviand voor de paarden worden voorzien. Voor de levering hiervan diende de Ambtman van het Amt Kessel zorg te dragen.

Extract uuijt de resolutie van de Hoog Mogende Heeren Raaden van Staaten der Verenigde Nederlanden.

Donderdag den 6 Meij 1706

Sijn geexhibeert de marshroutes welcke de Engelsche ende Deensche regimenten sullen houden in het marcheren na het leger, mitsgaders de uuijtrekening van fouragie, stroo, piquetten en brand, welcke deselve sullen van nooden hebben voor soo veel se sullen passeren over den bodem van den staat waer op gedelibereert  sijnde is is oinder anderen goedt gevonden en verstaan dat geordonneert sal worden, gelijk geordonneert wordt bij dese aan de amptman van het ampt van Kessel den 13e meij deser maand te doen besorghen ten behoeve van d’ Engelsche trouppen treckende na het leger in het campement bij Blitterswijck 8400 rations hoij, 13000 bossen stroij, 3500 piquetten en 100 karren brandthoudt: item den 14 ende is dito in het campement bij Venloe   voor de Engelsche 16800 rations hoij, 13000 bossen stroij, 3500 piquetten en 200 karren brandhout, aols oock nog voor de Deense trouppen 4000 rations hoij, 2500 bossen stroij, 900 piquetten en 34 karren brandhout: ende den 16 ende 17 meede mij voor de Deensche trouppen 7000 rations hoij, 3000 bossen stroij, 1500 piquetten en 40 karren brandthoudt. Sullende daernevens aengescreven worden aan genoemde amptman dat de meening is dat de Engelsche en Deensche officieren en gemeene ruiters en soldaaten sullen teeren voor haar geldt en soo omtrent de betaaling als omtrent alle andere poincten sullen achtervolghen het reglement 2 april 1704 op het stuck van doortochten: en vorder extract deeses gesonden worden aan Majoor Coehoorn  van Houwerda als commissaris tot het geleijden van militie door het Overkwartier van Gelderlandt om te strercken tot desselfs naregting Een de was ondertekent Crochoer

Leger stondt accordeert met het register en was oock ondertekent S. van Slingerlandt aldus

bij mij H.J. Schenck

hoij                             totaal     36200

stroij                         totaal     31500

piquetten              totaal      9400

brandhout            totaal        374 (karren)

RHCl 16.111/2 huis Kessel

© H. Brueren  november 2006