ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

906

Behandeling van landlopers.

Tijdens de Spaanse successieoorlog was er veel overlast van landlopers, waaronder soms gedeserteerde of "verdwaalde soldaten", er werden dan ook stevige maatregelen genomen.

Resolutie van de Staten-Generaal te 's-Gravenhage uitgevaardigd 12-01-1707

De Staten-Generaal gelasten bij plakkaat de strikte naleving van  06-01-1707 terzake van straatschenders en knevelaars. Bovendien besluiten zij drosten, voogden en schouten te verplichten tot het instellen van patrouilles ter beveiliging van de wegen. Alle vagebonden moeten worden opgebracht naar de gevangenissen van Roermond en Venlo, vergezeld van een rapport, behelzende summiere informatie omtrent de arrestant. De landrentmeester van het Overkwartier zal de kosten en misen van justitie boven het normale tarief betalen naar de taxatie van het Hof te Roermond. Passerende militairen zijn verplicht hun paspoorten te tonen aan de burger-patrouilles. Herbergiers mogen geen landlopers en personen zonder paspoort herbergen. "Egyptenaren" of "heidens" zullen na aanhouding worden gegeseld en gebrandmerkt en vervolgens verbannen. Alle gezonde bedelaars moeten worden opgepakt.

Bron: plakkatenlijst A.M.J.A. Berkvens

(C) H. Brueren januari 2007