ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

201 

GROTE BRAND TE BAARLO in 1826


In het jaar 1826 heeft te Baarlo een brand gewoed, waarbij nogal veel schade is geweest . 

Onderstaand een brief van de burgemeester aan de gouverneur.

kantlijn:  geleden schade door brand-aanvraag tot onderstand Baarlo den 3 julij 1828

"Gouverneur,

Zedert twee  jaren te Baarlo eenige arme inwoners, door brand groote schade geleden hebbende, waarvan het relaas den 8 mei 1826, opgemaakt aan uwe excellentie ingezonden en in welk relaas den schade was aangeduid, als voor dezelfde van een afgebrand  huis Theresia Sanders   florins 195,00 en aan verbrande meubels  15,00 aan Pieter Stemes aan dito helften 65,00 meubels

nog van een afgebrand huis  de helfte van     10,00    Johanna Kessels   218,00 De wederhelfte van dit huis aan Jan Kessels 195,00 aan meubels 25,00 en aan Gertruij Jacobs aan meubels 25,00

nog aen meubels voor Willem Thijssen 105,00 en aan Martina op Schroef 50,00 van alle deze schades is aan twee personen onderstand uit het fonds voor kwade personen verleend, teweten aan Pieter  Stemes fl. 29,00 en aan Gertruij Jacobs wed. Johan Verhard fl. 25,00

De overige hiervoren vemeld, hebben niets genoten. Deze menschen zijn geheel geruineerd geworden door deze brand en hadde gene middels om wederom nieuwe huisen te kunnen bouwen.

Zoo neme ik de vrijheid mij aan uwe excellentie  te wenden en zeer onderdanigst uwe excellentie te verzoeken deze menschen eenige onderstand te gelieven aan te vragen.

 De Burgemeester."

RHCL

© H. Brueren  november 2006