ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

800 HET OVERKWARTIER VAN GELRE

801

ANNO 1580 is het over- kwartier afgesplitst van de drie andere en als volgt ingedeeld: 

3 besloten steden: 

Roermond Venlo Gelder 

4 ambten: 

Kessel Montfort Gelder Crieckenbeeck 

ambt Kessel: 

20 dorpen: Venray Sevenum Helden Kessel Bree Blerick Swolgen Broekhuysenvorst Baerlo Wanssum Horst Gribbenvorst Lottum Broeckhuysen Blitterswijck Merlo Thinray Oerloe Geisteren Oeyen 

ambt Montfort: 

Echt (stedeken) met zijn 5 gehuchten Ohe ende Laeck Roosteren Bracht Niestadt (stedeken) Besel Belfelt Swalmen Elmpt Vlodrop Postaert Bergh Linne

ambt Gelder: 

Niekerck Vernem Sevelen Roert Schaephuysen Stenden Aldekerck Wetten Pont  Veert  Capellen  Kevelaer 

ambt Crieckenbeck: 

Vierssen Greeffraedt  Lobberigh  Hinsbeck Leuth Wanckum Heringen

15 andere heerlickheden ende dorpen, onder dewelcke oock noch worden gerekent 

3 steden te weeten: ambt Straelen de stadt Straelen Cruchten met sijne gehuchten Weghberck ende Brempt Walbeeck Well Aerssen met sijne gehuchten Afferden 

Ampt Wachtendonck Stadt Wachtendonck Middelaer Stevensweerdt de stadt Erquelens mit sijne gehuchtenhet Raeyen ofte Klein- Kevelaer de vlecke Montfort 

Na de spaanse successie-oorlog  werd het Gelders overkwartier van Roermond voorlopig in een pruisische en een staatse zone verdeeld volgens de verdeling van 7 oktober 1702

PRUISSEN: 

de steden: Gelder Wachtendonck Straelen Erkelenz 

het ambt Gelder alsmede  Hinsbeck [uit het ambt Crieckenbeck] 

de heerlickheden Middelaer Wel Walbeeck Aercen Aefferden en hunne gehuchten 

alsmede de vrijheerlickheden Wickraedt, Ham  ende Horstjen met het huys Froonenbroeck 

STAATS: 

de steden: Ruremonde en Venlo 

alsmede: ambt Kessel ambt Montfort amt Crieckenbeck [zonder Hinsbeck] en de vrijheerlijckheden daeraen paelende 

Krachtens de verdragen van UTRECHT, RASTATT, BADEN, EN ANTWERPEN IN DE JAREN 1713 – 1715 wordt het Gelders Overkwartier van Roermond verdeeld in een OOSTENRIJKS - PRUISISCH – EN STAATS gedeelte

© H. Brueren  november 2006 

802

VERKOOP VAN DE HEERLIJKHEDEN IN HET  OVERKWARTIER 1673 
In 1673 verkocht de koning van Spanje als hertog van Gelre al zijn heerlijke rechten.

De opbrengst van deze verkopen was als volgt:

Venray                                   30200
Sevenhem                              8900
Helden                                     9200
Kessel                                       8500
Blerick                                     6500
Swolgen                                  3025
Broekhuizenvorst             2925
Baarlo                                      5600
Wanssum                               4600
Hinsbeck                                7700
Leut                                           5800
Wanckum                               7840
Heringen                                 3140
Vierssen                                10500
Grefrath                                  6400
Lobberich                            11500                                                 

1/3 van Elmpt                     5700
Bree                                          4100 
Straelen                               11500 

totale opbrengst          153830

(zie foto onder Hist. documenten)

© H. Brueren  november 2006


 

803

VRIJSTELLING VAN EXTRAORDINAIRE DIENSTEN

In het Overkwartier van Gelre waren zoals uit het onderstaande blijkt vrijstellingen gegeven voor het verrichten van extra ordinaire diensten voor bepaalde gebieden: 

Specificatie soo van d’ adelijke als voordere goederen dewelcke ingevolgh van berichten  door de Regenten der Heerlijkheden  en Gemeentens van dit Gelderse District in voldoeninghe aen s’ hoffs ordonnantie van   den 4 Martij a.r. overgegeven int presteren der extraordinaire diensten geduerende desen oorlogh tot hiertoe exemt gebleven sijn: 

De navolgende gebieden worden opgesomd met een omschrijving van de vrijgestelde riddermatige cq vrije goederen:

Ambt Kessel  -  Venraay  -  Amt Crieckenbeeck  - Amt Straelen  -  Nederambt Gelder  -   Vooghdije

(zie ook onder Heerlijkheid Baarlo)

RHCL 16.0503 d’ Olne Baarlo inv. nr. 10 (oktober 2006)
© H. Brueren  november 2006


 

804
TRACTAAT VAN DE PEEL  1716

Bij het tractaat van de Peel werd in 1716 na de Spaanse successieoorlog de grens vastgesteld in de Peel tussen de Meierei van s' Hertogenbosch en het ambt Kessel

Voor de volledige tekst van het tractaat vindt u  bij het Ambt Kessel elders op deze website onder het Ambt Kessel.

 

805

STAD VENLO

Onderstaand een oude notitie betreffende de stad Venlo over de bouw in de stad, de belegeringen en de organisatie van het stadsbestuur periode 1333 - 1733

Het oorspronkelijke stuk was niet gedateerd en ondertekend, dit geschrift was volgens de mededeling in het Latijn geschreven en is in 1733 overgeschreven in het Nederlands. Waarschijnlijk zijn de schrijvers geestelijken geweest aangezien dezen over kennis van het Latijn beschikten en het geschrift zich in het archief van de Bisschoppen van Roermond bevindt.

“Copie van een oude annotitie beschreven in het Latijn en nu overgeset in de Nederlandsche Taele ende stont als volgt: 

Anno Domini 1333 is dese stadt Venlo opgebouwt door den Grave van Gelder naeme Reijnolt.

1339 is begonnen gebouwt te worden het klooster en de kerk van St. Nicolas. 

1411 is de hoogkerk ter eeren van den H. Martinus begont gebouwt te worden. 

1433 sijn de Kruijs Broeders onder den Regel van den H. Augustinus hun voorss. Clooster ingetreden. 

1480 is den eersten steen van hoogen Stads Thoren gelagt door den vice Grave Wierdenbegh. 

1457 sijn de steene ijsbruüken in de Maas getimmert 

1532 Is eenvierdendeel van denselven Thoren door eene seer grote aerdbevingh afgevallen tegen de Straelse poort en is nu drijcantig, die tevooren vierkantig was. 

Van de oorloghen tot Venlo.

1373 hebben de Heeren van Broekhuijsen Venlo belegert. 

1461 heeft Arnoldt Hertog van Gelder vier maenden Venlo belegert gehadt, maer te vergeefs en is daerna gewongen geweest de belegering en de stad te verlaeten. 

1473 heeft Carolus Hertogh van Bourgondien Venlo met geweld ingenomen ende het meeste deel der borgers vermoort ende over de 300 in de Maes verdronken. 

1511 heeft een seekere vrouw Gurtru Bolwaeter in de belegering van eenen soldaet het Crighs teeken ofte Vendel weggenomen. 

1580 heeft Alexander Turnesius Venlo belegert 

1593 Den 21 ende 1597 den 28 oktober hebben de Mauritianen de belegerng van Venlo gententeert  maer tevergeefs. 

Van de bediedinghe der stad Venlo

Den Scholtis word van de Aerts Hertog aengestelt den welken in plaets van hun de juredictie pleeght en is in plaetse van den Amptman daer gestelt, die in voortijden daer was; het Scholtis Ampt is verpand voor 800 Gout Guldens, in het gericht sijn ten hoogsten negen offte niet minder dan seven Schepenen ende vier Raedsverwanten die van de Schepens andere Raedsverwanten en van de Gildemeesters worden verkoren de Gilden sijn drij, de Gilde van de schippers, Huijrvaerders en de Sakdraghers welker Gildemeesters met de magistraet de stad sullen regeeren. 

Alle jaeren worden gekoren twee Borgemeesters van dewelke den hoogsten genoemt word borgemeester, maer den anderen minder van digniteijt word genoempt Peij-borgemeester, dien wanneer hij moet verkoren worden, kiesen de Raetsverwanten naer voorgaende deliberatie gehouden op de Vigilen van St. Thomas twee uijt de schepenen dewelke aen de Gildemeesters op den ursten dag van Januarij worden voorgestelt ende van de selfde word eene uijt dese door de meeste stemmen tot Borgemeester aengestelt wiens Offüre is in deesens absentie de stadt te regeeren, op den selven dag presenteeren de Raedsverwanten, twee van de gemeene aen de Gildemeesters van eenen tot stads rentmeester word aengestelt, daer naer den selven schrijver ofte secretaris offte twee ten hoogsten blijven alsoo, Venlo den 16 Januarius Anno 1733” 

Bron: RHCL 14.A002A nr. 135 Bisschoppen Roermond 

© H. Brueren  november 2006

 

806

Behandeling van landlopers.

Tijdens de Spaanse successieoorlog was er veel overlast van landlopers, waaronder soms gedeserteerde of "verdwaalde soldaten", er werden dan ook stevige maatregelen genomen.

Resolutie van de Staten-Generaal te 's-Gravenhage uitgevaardigd 12-01-1707 

De Staten-Generaal gelasten bij plakkaat de strikte naleving van  06-01-1707 terzake van straatschenders en knevelaars. Bovendien besluiten zij drosten, voogden en schouten te verplichten tot het instellen van patrouilles ter beveiliging van de wegen. Alle vagebonden moeten worden opgebracht naar de gevangenissen van Roermond en Venlo, vergezeld van een rapport, behelzende summiere informatie omtrent de arrestant. De landrentmeester van het Overkwartier zal de kosten en misen van justitie boven het normale tarief betalen naar de taxatie van het Hof te Roermond. Passerende militairen zijn verplicht hun paspoorten te tonen aan de burger-patrouilles. Herbergiers mogen geen landlopers en personen zonder paspoort herbergen. "Egyptenaren" of "heidens" zullen na aanhouding worden gegeseld en gebrandmerkt en vervolgens verbannen. Alle gezonde bedelaars moeten worden opgepakt. 

Bron: plakkatenlijst A.M.J.A. Berkvens 

(C) H. Brueren januari 2007