ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

905

STAD VENLO

Onderstaand een oude notitie betreffende de stad Venlo over de bouw in de stad, de belegeringen en de organisatie van het stadsbestuur periode 1333 - 1733

Het oorspronkelijke stuk was niet gedateerd en ondertekend, dit geschrift was volgens de mededeling in het Latijn geschreven en is in 1733 overgeschreven in het Nederlands. Waarschijnlijk zijn de schrijvers geestelijken geweest aangezien dezen over kennis van het Latijn beschikten en het geschrift zich in het archief van de Bisschoppen van Roermond bevindt.

“Copie van een oude annotitie beschreven in het Latijn en nu overgeset in de Nederlandsche Taele ende stont als volgt:

Anno Domini 1333 is dese stadt Venlo opgebouwt door den Grave van Gelder naeme Reijnolt.

1339 is begonnen gebouwt te worden het klooster en de kerk van St. Nicolas.

1411 is de hoogkerk ter eeren van den H. Martinus begont gebouwt te worden.

1433 sijn de Kruijs Broeders onder den Regel van den H. Augustinus hun voorss. Clooster ingetreden.

1480 is den eersten steen van hoogen Stads Thoren gelagt door den vice Grave Wierdenbegh.

1457 sijn de steene ijsbruüken in de Maas getimmert

1532 Is eenvierdendeel van denselven Thoren door eene seer grote aerdbevingh afgevallen tegen de Straelse poort en is nu drijcantig, die tevooren vierkantig was.

Van de oorloghen tot Venlo.

1373 hebben de Heeren van Broekhuijsen Venlo belegert.

1461 heeft Arnoldt Hertog van Gelder vier maenden Venlo belegert gehadt, maer te vergeefs en is daerna gewongen geweest de belegering en de stad te verlaeten.

1473 heeft Carolus Hertogh van Bourgondien Venlo met geweld ingenomen ende het meeste deel der borgers vermoort ende over de 300 in de Maes verdronken.

1511 heeft een seekere vrouw Gurtru Bolwaeter in de belegering van eenen soldaet het Crighs teeken ofte Vendel weggenomen.

1580 heeft Alexander Turnesius Venlo belegert

1593 Den 21 ende 1597 den 28 oktober hebben de Mauritianen de belegerng van Venlo gententeert  maer tevergeefs.

Van de bediedinghe der stad Venlo.

Den Scholtis word van de Aerts Hertog aengestelt den welken in plaets van hun de juredictie pleeght en is in plaetse van den Amptman daer gestelt, die in voortijden daer was; het Scholtis Ampt is verpand voor 800 Gout Guldens, in het gericht sijn ten hoogsten negen offte niet minder dan seven Schepenen ende vier Raedsverwanten die van de Schepens andere Raedsverwanten en van de Gildemeesters worden verkoren de Gilden sijn drij, de Gilde van de schippers, Huijrvaerders en de Sakdraghers welker Gildemeesters met de magistraet de stad sullen regeeren.

Alle jaeren worden gekoren twee Borgemeesters van dewelke den hoogsten genoemt word borgemeester, maer den anderen minder van digniteijt word genoempt Peij-borgemeester, dien wanneer hij moet verkoren worden, kiesen de Raetsverwanten naer voorgaende deliberatie gehouden op de Vigilen van St. Thomas twee uijt de schepenen dewelke aen de Gildemeesters op den ursten dag van Januarij worden voorgestelt ende van de selfde word eene uijt dese door de meeste stemmen tot Borgemeester aengestelt wiens Offüre is in deesens absentie de stadt te regeeren, op den selven dag presenteeren de Raedsverwanten, twee van de gemeene aen de Gildemeesters van eenen tot stads rentmeester word aengestelt, daer naer den selven schrijver ofte secretaris offte twee ten hoogsten blijven alsoo, Venlo den 16 Januarius Anno 1733”

Bron: RHCL 14.A002A nr. 135 Bisschoppen Roermond

© H. Brueren  november 2006