ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

202

ONTEIGENING VEERRECHTEN TE BAARLO 1815

Uit de tijd dat de halve heerlijkheid Baarlo toebehoorde aan de eigenaren van De Berckt stamt ook het veer-recht van de overtocht over de Maas te Baarlo.  Tijdens de Franse bezetting werden de heerlijke rechten alsmede het leenstelsel afgeschaft. De eigenaar van de rechten Baron d'Olne had er geen vergoeding voor ontvangen. In onderstaand schrijven vraagt Baron W. d'Olne aan het Gouvernement alsnog schadeloos te worden gesteld.

Brief van het Gouvernement aan Baron W d’Olne.   

"Hoogwelgeboren heer Baron d’Olne te Baarlo

Veeren op de Maas

Den 4 April 1827

Op de 5 meert jl. had ik de eer u welgeb. te stellen mondeling te verzoeken nieuwe en positieve inlichtingen opzigtelijk aen den wijlen den heer u vader gedanen reclamatie van schadevergoeding wegens het verlies van het veer op de Maas te Baarlo. Deze inrichting en die u welgeb. mij beloofd hier onverwijld te laten toekennen niet ontvangen hebbende zijn thans onontbeerlijk geworden en zullen ten allerspoedigste ten behoeve aan mij te worden medegedeeld. De gedane declaratie kan als tweeledig beschouwd worden, te weten wegens het gemis van het exclusieve pachtrecht den wijlen de eheer uw vader titulo venoso verkregen en als schadevergoeding van de waarde der materialen. De bij de reclamatie overgelegde stukken is het eerste punt genoegzaam gehalden. Betrekkelijk tot het tweede punt blijkt uit het uit de bijgelegen nr. 5 dat het bedoelde veer slechts à Titre de Seguestre overeenkomstig het bepaalde bij art. 10 den niet van 6 form 7 jaar aan … …  … … … is gelaten tot … [onleesbaar] Van de overdracht van het veer aan den nieuwen pachter.Indien er geenen blijken voorhanden zijn van eene betaling der waarde van die materialen van het Franse Gouvernement is het mogelijk dat volgens art. 28 en 29 de dikwerf genoemde met die betaling den nieuwen pachter is voldaan. Er zal dus van de zijde u hoogwelgeboren gemakkelijk kunnen worden opgelost. Wanneer het genot van het veer à titre de seguestre is komen op te houden. ? Wien hetzelve veer daer op bij de verpachting door het Franse Gouvernement heeft bekomen ? Den welke opheldering  u hoogwelgeb. al spoedig zal vernemen of de betaling der materialen door het Fransche Gouvernement of door eenen nieuwen pachter en door wie heeft plaats gehad. Wanneer nu intussen het eerst onafgebroken veer voor rekening van den Heer Baron uw vader of van u welgeb. In vorige jaren is worden aangepachten de verpachting thans bij enen anderen zou bestaan, moeten de opwekkingen der terugvergoedingen van het veer in de vergeef van hetzelve  aan uwen opvolger gericht worden. U welgeb. Zal mij nu ontrent dese punten wel met de meeste spoed gelieven in te lichten."

Antwoord op vragen van het Gouvernement door  Baron d’Olne:

"Aan den weledelen Gestrengen Heere Michiels van Verduijnen, Distrikts en Militie Commissaris te Roermond

Baarlo den 20 april 1827

Ter beantwoording uwer missive van den 4 e dezer no 32 bis heb ik de eer u  weledel. Gestrengen heer te berigten dat het Fransche Gouvernement mijn vader noit uit het bezit van de overvaart over de Maas te Baarlo gezet heeft en is in zijne bezitting gebleven totdat voornoemde overvaart  door het tegenwoordige  Gouvernement publijk is verpacht geworden, dit geschiede wie ik geloove in het jaar 1815, waarop mijn vader eene reklamatie voor schadevergoeding wegens het verlies van het veer over de Maas te Baarlo indiende, door de aanpachter van voornoemde veer zijnd ervaarde van die materialen niet betaald worden, ook niet door het Fransche Gouvernement, dewijl dat nooit tot verpachting is overgegaan. 

Ik heb de Eer met ware Achting te zijn. 

Uw Ed. Gestrenge onderd. Dienaar  W. Baron d’Olne"

(C) H. Brueren november 2007 

Bron: RHCL 04.01 Prov. Arch. 16026