ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

304

KOSTER TE BAARLO IN 1657

Dit stuk betreft de betaling van de koster te Baarlo, deze werd normaal door de schepenen betaald, zij waren nalatig en hij moest zijn beklag doen bij de vicaris generaal van het Bisdom Roermond.

"Aen den seer eerwerdighen heer Vicaris Generael dieses Bisdombs Ruremundt etc.

Geeft seer oijtmoedelick te kinnen H. Henderick Haeffmans, hoe dat in den jare 1653 den 26 decembris, hebben die schepenen ende gesworen van Barle int  Ampt van Kessel mijt heem suppliant, mijt wil ende consent van sijne Hochwerde Salighel onsen Bischop overkommen van seekere  diensten, dij hij suppliant, aen dij gemeijnte soo in dij kerck als schole doen ende …sentieven soude ende dat sij heem daerover des jaers betalen souden die summe van 2 hondert gulden Venlosche Weringhe ende offt nu soe weel is dat hij suppliant sijne diensten  nae behoeven doende is, dat niemant orsaeke kan hebben, daer over te klaghen, soo ist ghelijcke wel soo, dat dij voerschreve Schepen ende Gesworen ijn foute verblijven van heem suppliant naer behoeven te contenteren voor sulckx dat hij desen thalven ten achteren is dij summe van eijn hondert sestich gulden, oorsacke waerom hij voorschreven suppliant vernoetsaeckt wordt sijne toevlucht te nemen aen Uw seer Eerwaarde heer oijtmoedelick biddende dat dij sulckx als voorstender der Gheijstelickheidt believen wil hier ijn te versien ende doen  versien nae behoren. Cum operarius dignus sit sua meviede. Dit doende etc.

Op die marge stondt geappostilleert

Sije gecommuniceert aen de Schepenen ende Geswoorens van Baerloo, om het versoeck hierinne gedaen naer te commen. Nisi ca?usa waeraff sij ons sullen hebben te verstendigen binnen acht dagen naer cusinuae datum tot Ruremunde den 22en November 1657

Onderstondt der ordonnaris van het Vicariums Generael ende was ondertekent Henr. Diesta"

Bron: RALM Bischoppelijk Archief nr. 104  

© H. Brueren   november 2006