ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


404

DOOD VAN WILLEM HEIJNEN 1706 KESSEL

Willem Heynen werd door soldaten gelegerd te Venlo tijdens de Spaanse successie oorlog te Kessel doodgeschoten.

Memorie voor de regeerders van Kessel en Nehr.

Hoe dat den 6e september 1706 uuyt Venlo tot Kessel is gecomen eene commando te voet ende te peerdt sterck ontrent 120 man, willende eeten, drincken ende fouragie voor de peerden, hebben zonder daartoe op te eenige orders te wille thoonen, wordende deselve partije gecommandeert door den Capiteyn luitenant mijnheere van het battallion d’ eenen dat deselve grove ende groote moetwilligheyden, hebben bedreven ende eeten, drincken , voor de manschap ende fouragie aen de paerden gecost heeft 39 gulden 16 3/4 stuivers als when bij geacte van eerste supplementen sijnde vandaer vertrocken sonder hetselve hebbe wille betaelen, sijnde deselve partije van Kessel voorsegd, getrocken naer Nehr, hebben een uhre gaens van Kessel wesenden alwaer, deselve Wilm Heijnen, inwoonder alhier hebben doodt geschooten ende andere grovere plonderinge ende ongeoorloofden handel hebben bedreven, als te sien uuijt de twee actens van 2 supplementen, hebbende oock vandaer bovens het doot schieten gevanckelijck mit genomen Hendrick Heijnen, sijnde den doodt geschooten Wilm sijnen broeder ende Areth Derx inwoonder alhier houdende deselve alnoch gevanckelijck in Venlo ende alsoo dese is een ongehoorde maniere van doen oock want al het selve met vorde beleth, soude het platte landt onmogelijck met oonze blieven in staet om te [--- ---] veel [-----] contrijbueren aen.

Dit stuk is in opgemaakt door Bodinckhuysen de schout van Kessel, op achterkant van een medisch advies.

RAL 01.038 nr. 134  

© H. Brueren  november 2006