ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

 

 602

St. Catharina altaar in de kerk van Kessel akte van stichting in 1236

Onderstaand een Kopie van de akte van stichting van het altaar van de H. Catharina, maagd en martelares, door de graaf van Kessel.

"In de naam des heren, Amen. Bekend moge zijn aan ieder christengelovige die dit tegenwoordige schrijven ziet of hoort dat in het jaar van de geboorte van onze heer (Jezus Christus) 1236 op de vigilie van sint Martinus, bisschop en belijder, wij Henricus, bij de genade Gods, graaf van Kessel een met onze welbeminde man, ten eerste Heer Petrus Rector van de Kerk van Kessel en heer Henricus, onze secretaris en heer Godefridus, zoon van Godefridus en heer Bert, soldaat in Baarlo, afwachtend en in de geest overwegend in dit wankele leven en (letterlijk: bouwvallige toestand) hier geen vaste woonplaats hebbend, geen zaak waar men zonodig op kan bouwen en tot vermeerdering van het geloof en onze zielen en tot verkwikking van alle overleden gelovigen, bepalen dat we in de parochiekerk van ons dorp Kessel, een altaar wordt opgericht van de heilige Catharina maagd en martelares voor twee missen in en op dezelfde week waardig en loffelijk op te dragen, waaraan we daarenboven onze hieronder beschreven goederen, zuiver en eenvoudig om Gods wil zonder tegenzin en ongerustheid voor eeuwig te bezitten, opdragen.

Ten eerste een hof gelegen in Kessel bij het veen naast het huis genaamd Haddenray en aan de andere kant bij het goed genaamd op de Panck. Item een malder tarwe jaarlijks in Baarlo van de goederen van eertijds Gerard de Molenaar. Item vier vaten tarwe en twee kippen in Kessel van een veld grenzend aan de hof van de heilige Katharina maagd en het goed de Penick. Item heer Henricus offert tien dinariën van de hof genaamd Kremersgoed. Item Tilman van Raede, zes dinariën. Item Gerard Horck tien dinariën die Gerard van Vlent uitbetaalt. Arnoldus Rector zes dienariën op het huis genaamd Coenen tot Genenhout. Item uit de goederen van Staede een denarie. Item Arnold Philipp een denarie. Item Winandus senator [?] zes denariën.

In het testament hebben wij alles en afzonderlijk van het voorgenoemde ten eeuwigen dage onverbrekelijk voor altijd vastgelegd.

Deze brief aangehangen met ons algemeen zegel, gegeven in het jaar en dag waarvan hierboven sprake is, hebben wij gecollationeerd en vlijtig authentiek en is deze kopie door mij heer Wilhelmus van Kessel alias Merwijck, Pastoor in Kessel…"

Stemt overeen met zijn authentieke kopie van woord tot woord wat mijn naam met eigen hand ondertekend, bevestigd en een weinig daaronder heer Wilhelmus van Kessel alias Merwijck pastoor van deze tegenwoordige kerk.

Bron: RHCL14.A002A nr. 104

© H. Brueren

Met dank aan de Eerw. Heer Sigismund Tagage te Maastricht voor de (zeer moeilijke) vertaling uit het latijn.

De familie Van Merwijck heeft van 1541 tot en met 1798 op het Huys te Kessel gewoond.