ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

 

 412  Inventaris boerderij Hendrik in den Bongart  

Onderstaand een inventaris van een boerderij in Kessel ongedateerd maar waarschijnlijk in de 18e eeuw.

Rond 1720 was er een jarenlange misoogst hongersnood en veel boerderijen en grond lagen braak.  Het kwam veel voor dat er taxaties werden gemaakt van de inboedels wanneer zo nodig beslag te kunnen leggen. Dit gebeurde in opdracht van de eigenaar.
Zo krijgen we een indruk van de omvang van en inboedel, voorraden, gewassen en de veestapel.


Inventaris der mobilieen van Hendrik in den Bongart genoemen door den volmr schepen ende richterbode.
Ieerstelick bevonden int voorhuys ofte keuckken eenen keetel met twee heelkens, eenen ilers pott, een taeffel, eenen traegh, vijf ofte ses stoelen, een botterstangh, twee eemers, drij kannen, eenen eetenskast, eenighe baerden, twee schuppen, twee riecken, eenen way, eenen punder, een ploeghlijn, eenen sack kooren, een saetvat van stroij, een kuijpe, een koopere zijschotele, een hael, sommige beeckers, schottelen ende lepels, ende eene haemer, bevonden een bedt met sijn toebehoor, een wiegh, twee kisten met een vrouwstuck, met noch eenighe lijn wat. Inde andere eenighe kleutterijen nijdt weerdige sijnde, eene partiteijt, swart lijn watt soo hembde ende slaeplakens, als andersints.
In den kelder eenighe baere, eene botter tobbe, met noch eenen eerden pott, een Roer dewelcke uytgeleent is.
Inde andere kamer bevonden een bedde met toebehoor een halstonne, een scher… een tupken, een kuijpen met een kuijpke, noch eene kiste, daer inne nijet bevonden eenen kooren sicht, een gaffel, een sift, eenen sack met wat meel, een mantgen met kleuterije.
In den stal bevonden een peerdt, drij koijen, drij rinderen, een veercken, een kalff, eenen heijtsicht ploegh, twee karren.
Op den sulder gevonden ontrent drij ofte vier malderen rogge, 4 malderen boeckweijt, vier malderen gersten.
In de schuer noch een vruchte te dorssen bevonden ongeveerlijck twee vimmen behalve het peertsvoeder ende stroij, ses schaepen wesend bij den swaeger.
Aldus gedaen ende gepasseert ten overstaen van ons ondergeschreven Schepenen, neffens den Richterbode.
Actum Kessel …
Voor dese gereijde goederen is Gerardt in de Bongardt, op den Snaterbeck voor sijnen broder Hendrick borge gebleven, mits doende handttasthinge daervoor, voor ons onderschreven Schepenen. Actum die quo supra desw t’oirkonde hebben desen onderteijkent…

© H. Brueren
RAL 16.038 nr. 20  Schepenbank Kessel